Poznań, dnia 12 stycznia 2010 roku


Uchwała nr 3 / 2010

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 12 stycznia 2010 r.
w sprawie zakupu sprzętu sportowego ze środków finansowych
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu,
zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2010.

Na podstawie § 39 ust. 5 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w nawiązaniu do § 1 ust. 4; 13 oraz 14 Uchwały nr 8 / 09 WZD WZSS z dnia  14 marca 2009 r. w sprawie określenia planu działania WZSS na rok 2009, postanawia się co następuje:

§ 1.

1.  Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego po analizie potrzeb szkoleniowych kadry wojewódzkiej, wynikających z osiągniętych w roku 2009 wyników we współzawodnictwie dzieci i młodzieży, postanowił dokonać zakupu, sprzętu ze środków finansowych, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2010:

„zakupy sprzętu sportowego, paliwa, leków i odżywek ( do realizacji zadań tj. zgrupowań i zawodów )”

określony w § 2 niniejszej uchwały.

2.    Zakupiony sprzęt, określony w § 2 niniejszej uchwały pozostaje własnością Związku i będzie przeznaczony na potrzeby kadry wojewódzkiej strzelectwa sportowego.

3.    Zakup określony w ust. 1 stanowi uzupełnienie sprzętu treningowego, nabytego w roku 2009, zgodnie z Uchwałą nr 18 / 2009 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie zakupu sprzętu sportowego ze środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2009.

§ 2.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego dokona zakupu dwóch sztuk pulsometrów typu POLAR FT60.

§ 3.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.