Poznań, dnia 6 kwietnia 2010 r.

Uchwała nr 7 / 2010

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Projektu Regulaminu
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
w dniu 19 kwietnia 2010 r.


§ 1.

1. Zarząd WZSS w Poznaniu postanawia, przyjąć projekt Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS w Poznaniu w dniu 19 kwietnia 2010 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Dla prawomocności regulaminu, o którym mowa w ust. 1, niezbędne jest przyjęcie go w głosowaniu przez Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów WZSS w Poznaniu w dniu 19 kwietnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2010 roku

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 7/2010
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
w sprawie projektu Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
w dniu 19 kwietnia 2010 roku.

PROJEKT

Regulamin

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu,
w dniu 19 kwietnia 2010 r.


§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów, nazywane dalej Zebraniem, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w dniu 19 kwietnia 2010 r. zwanego dalej Związkiem, obraduje w oparciu o Statut Związku oraz niniejszy Regulamin.

§ 2

Główne cele zebrania:

 1. sprawozdanie z działalności Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej za rok 2009;
 2. udzielenie absolutorium Zarządowi Związku za rok 2009;
 3. podjęcie uchwał dotyczących kierunków pracy Związku na rok 2010.

§ 3

1. Na podstawie § 29 ust. 1 i 2 Statutu Związku w zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym, delegaci członków zwyczajnych Związku.

2. W zebraniu mogą uczestniczyć także z głosem doradczym zaproszeni goście i inne osoby, zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 5; 6 i 7. Gościom nie przysługuje prawo składania wniosków personalnych dotyczących wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz członków poszczególnych komisji zebrania.

§ 4

Zgodnie z § 31 Statutu Związku Zebranie zwoływane jest w pierwszym i drugim terminie. Jest prawomocne i może podejmować uchwały:

 1. w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy delegatów;
 2. w drugim terminie – przy obecności co najmniej 1/3 delegatów

§ 5

Zebranie otwiera Prezes lub Wiceprezes Związku, który wnioskuje o dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania, oraz Sekretarza Zebrania, który jest jednocześnie protokolantem.

§ 6

1. Przewodniczący Zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym. Kieruje on obradami, czuwa nad sprawnym ich przebiegiem zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przedstawia kandydatury do poszczególnych komisji zebrania, udziela głosu uczestnikom zebrania, podejmuje doraźne decyzje w sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem.

2. Sekretarz zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym, a jego zadaniem jest zapisywanie przebiegu obrad i sporządzenie protokółu, który przedstawia do podpisu przewodniczącemu zebrania w okresie 7 dni od zakończenia Zebrania.

3. Obliczenia głosów w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 dokonuje osoba wskazana w § 5 niniejszego regulaminu.

§ 7

1. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza, wybrany Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory Komisji Mandatowej, zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszego regulaminu, która działa na podstawie § 13 niniejszego regulaminu.

2. Po dokonaniu wyboru Komisji Mandatowej Przewodniczący Zebrania przekazuje jej przewodniczącemu listę obecności, a w następnej kolejności, po upływie czasu niezbędnego do jej sprawdzenia, udziela głosu Przewodniczącemu Komisji Mandatowej, który przestawia sprawozdanie określające prawomocność Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. W przypadku gdy:

 1. Komisja Mandatowa stwierdzi, że Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie i posiada zdolność do podejmowania uchwał, Przewodniczący Zebrania przechodzi do następnych czynności określonych niniejszym regulaminem, mających na celu przejście do porządku obrad.
 2. Komisja Mandatowa stwierdzi brak zdolności Zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, Przewodniczący zebrania odracza jego obrady do drugiego terminu.

4. Obrady w drugim terminie rozpoczynają się od czynności określonych w § 5 i § 6 oraz § 7 ust. 1 i 2. W przypadku gdy:

 1. Komisja Mandatowa stwierdzi, że Zebranie jest prawomocne w drugim terminie i posiada zdolność do podejmowania uchwał, Przewodniczący Zebrania przechodzi do następnych czynności określonych niniejszym regulaminem, mających na celu przejście do porządku obrad.
 2. Komisja Mandatowa stwierdzi brak zdolności Zebrania do podejmowania uchwał w drugim terminie, Przewodniczący zebrania zamyka jego obrady.

5. Po wypełnieniu postanowień zawartych w ust. od 1 do 4, Przewodniczący Zebrania poddaje dyskusji proponowany przez Zarząd Związku regulamin obrad. Następnie po naniesieniu zgłoszonych poprawek poddaje go pod głosowanie Zebrania.

6. Po przyjęciu regulaminu obrad Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory pozostałych komisji Zebrania, określonych w § 12 niniejszego regulaminu, których zakres działania normują kolejno: § 14 i § 15.

7. Po dokonaniu wyboru komisji Zebrania Przewodniczący Zebrania poddaje dyskusji proponowany porządek  obrad. Następnie wraz ze zgłoszonymi  poprawkami odczytuje ostatecznie ustalony porządek obrad i poddaje go pod głosowanie Zebrania. Po przyjęciu przez Zebranie, Przewodniczący przechodzi do procedowania nad pierwszym punktem porządku obrad.

8. Obliczenia głosów w przypadkach określonych w ust. 1; 5 i 6 dokonuje Sekretarz Zebrania.

§ 8

1. Uczestnikom zebrania przysługuje prawo głosu w dyskusji po uprzednim zgłoszeniu się do Przewodniczącego Zebrania i uzyskaniu od niego potwierdzenia prawa zabrania głosu.

2. Przewodniczący Zebrania może określić maksymalny czas trwania jednego wystąpienia oraz zadecydować o jednokrotnym zabieraniu głosu w danej sprawie przez każdego z uczestników Zebrania.

3. Przewodniczący Zebrania może odebrać głos uczestnikowi Zebrania, jeśli jego wystąpienie przekracza ustalony czas lub nie licuje z powagą obrad.

4. Mówca może poruszać w swoim wystąpieniu tylko sprawę, która znajduje się w porządku obrad lub na której omówienie otrzymał głos.

§ 9

1. O kolejności dyskusji i głosowania nad zgłoszonymi wnioskami, projektami Uchwał i poprawkami decyduje Przewodniczący Zebrania.

2. W razie zgłoszenia wniosków w tych samych sprawach, przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie wniosek dalej idący jako pierwszy.

3. Poprawki są zgłaszane przed głosowaniem, którego dotyczą.

4. Przyjęcie poprawki jest uwarunkowane przyjęciem całego wniosku lub projektu Uchwały w poprawionej formie.

5. Po przyjęciu wniosku lub projektu Uchwały w całości, żadnych poprawek zgłaszać nie wolno.

6. Na żądanie przewodniczącego Zebrania wniosek powinien być zgłoszony na piśmie.

7. Wniosek może być cofnięty przez wnioskodawcę, jednak tylko przed przystąpieniem do głosowania. Każdy z uczestników Zebrania ma prawo podtrzymania wniosku cofniętego przez wnioskodawcę.

8. W razie przyjęcia wniosku, o przystąpienie do głosowania bez dyskusji, przerwaniu lub odroczeniu dyskusji, nikt głosu już nie otrzymuje, lecz przystępuje się od razu do głosowania, względnie w przypadku odroczenia dyskusji, do następnego punktu porządku obrad.

9. Po zamknięciu dyskusji i odbytym głosowaniu nie można zabierać głosu  w danej sprawie.

§ 10

1. Każdy delegat może zgłosić wniosek  w sprawie formalnej.

2. Do wniosków formalnych zaliczają się wnioski dotyczące:

 1. przystąpienia do głosowania bez dyskusji lub przerwanie dyskusji;
 2. odesłania sprawy do komisji;
 3. odroczenia dyskusji;
 4. zmiany porządku dziennego;
 5. prowadzenia obrad;
 6. zmiany sposobu głosowania na tajny;
 7. spraw nagłych.

§ 11

1. Na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Związku, zatwierdzanie porządku obrad, przyjęcie regulaminu zebrania, podejmowanie uchwał i wniosków oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, a także członków poszczególnych komisji, następuje zwykłą większością głosów.

2. Na podstawie § 26 ust. 3, zatwierdzanie porządku obrad, przyjęcie regulaminu Zebrania, podejmowanie uchwał i wniosków, a także wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz członków poszczególnych komisji następuje w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 18 regulaminu.

3. Do udziału w głosowaniu uprawnieni są tylko i wyłącznie delegaci członków zwyczajnych Związku, określeni w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu.

4. Każdemu delegatowi przysługuje prawo do jednego głosu z wyłączeniem przypadku gdy liczba głosów przeciw i za równoważy się. W takiej sytuacji, zgodnie z § 26 ust. 2 Statutu o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.

5. Po wyczerpaniu dyskusji względnie przyjęciu wniosku o zamknięcie dyskusji, Przewodniczący Zebrania zamyka dyskusję i zarządza głosowanie.

6. Od chwili przystąpienia do głosowania nikomu nie wolno zabierać głosu.

7. Głosowanie jawne odbywa się przez podnoszenie rąk z mandatami.

§ 12

Zebranie wybiera tylko i wyłącznie spośród delegatów następujące Komisje:

 1. Mandatową;
 2. Uchwał i Wniosków;
 3. Skrutacyjną;

§ 13

1. Komisja Mandatowa składa się z 2 lub 3 osób, tj. przewodniczącego oraz członka lub dwóch członków Komisji.

2. Wyboru Komisji dokonuje Zebranie, spośród członków zaproponowanych przez Przewodniczącego Zebrania  lub delegatów.

3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

4. Zadania Komisji:

 1. określenie ogólnej liczby uprawnionych delegatów,
 2. ustalenie liczby obecnych delegatów,
 3. badanie uprawnienia delegatów do pełnoprawnego uczestnictwa w Zebraniu,
 4. obliczanie stosunku liczby obecnych delegatów do ogólnej liczby uprawnionych delegatów,
 5. orzekanie o prawomocności Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Po zakończeniu prac przewodniczący Komisji składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z dokonanych ustaleń i przekazuje protokół Przewodniczącemu Zebrania.

6. Po wypełnieniu postanowień § 5 Komisja ulega likwidacji. Członkowie Komisji Mandatowej mogą być członkami innych Komisji Zebrania.

§ 14

1. Komisja Uchwał i Wniosków składa się z 2 lub 3 osób, tj. przewodniczącego oraz członka lub dwóch członków Komisji.

2. Wyboru Komisji dokonuje Zebranie, spośród członków zaproponowanych przez Przewodniczącego Zebrania lub delegatów.

3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

4. Zadania Komisji:

 1. Dokonanie analizy pod względem formalnym i merytorycznym wniosków zgłoszonych do Przewodniczącego Zebrania, jak też zawartych w materiałach i wystąpieniach uczestników.
 2. Przygotowanie projektów Uchwał Zebrania.

5. Jeżeli zdaniem Komisji określone wnioski są nierealne lub niecelowe, Komisja przedstawia propozycję odrzucenia ich przez Zebranie.

6. Przewodniczący Komisji referuje wnioski i projekty Uchwał, nad którymi można przeprowadzić dyskusje oraz głosowanie w sprawie ewentualnych zmian i przyjęcia wniosku lub grupy wniosków.

7. Komisja sporządza ostateczne brzmienie Uchwał i przekazuje je Przewodniczącemu Zebrania.

§ 15

1. Komisja Skrutacyjna składa się z 2 lub 3 osób, tj. przewodniczącego oraz członka lub dwóch członków Komisji.

2. Wyboru Komisji dokonuje Zebranie, spośród członków zaproponowanych przez Przewodniczącego Zebrania lub delegatów.

3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

4. Zadaniem Komisji jest zliczanie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań odbywających się w czasie Zebrania, począwszy od momentu określonego w § 7 ust. 7 niniejszego regulaminu.

5. Po zakończonych głosowaniach, przewodniczący Komisji przekazuje Przewodniczącemu Zebrania informację dotyczącą wyników głosowania, podając liczbę głosów za, przeciw i wstrzymujących się.

§ 16

Głos jest nieważny w przypadku:

 1. oddania go przez osobę inną niż ta określona w § 3 ust 1, niniejszego regulaminu;
 2. oddania go poprzez podniesienia ręki bez widocznego mandatu, czyli niezgodnie z postanowieniami § 11 ust. 7 niniejszego regulaminu;
 3. oddania go po czasie głosowania, zarządzonym przez Przewodniczącego Zebrania;

§ 17

Zabrania się przekazywania mandatów delegata innym osobom uczestniczącym w Zebraniu, w celu oddania głosu, w zastępstwie. Nieobecność na sali obrad delegata w czasie zarządzonego głosowania, pozbawia go prawa do oddania głosu.

§ 18

1. Na wniosek delegata, forma głosowania, o której mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, może ulec zmianie na głosowanie tajne.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi być przegłosowany i uzyskać większość określoną w § 11 ust. 1 regulaminu.

3. Głosowanie tajne odbywa się  na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania.

4. Sporządzenie kart do głosowania w formie tajnej spoczywa na Komisji Skrutacyjnej.

5. Zorganizowanie głosowania tajnego należy do Komisji Skrutacyjnej,  a następnie

6. Sporządzenie protokołu zawierającego wyniki głosowania tajnego, który jest dołączany do protokołu Zebrania, należy do przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

§ 19

Z przebiegu Zebrania sporządzany jest protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz zebrania.

§ 20

Regulamin wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Zebranie.