Poznań, dnia 19 maja 2010 roku

Uchwała nr 8 / 2010

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie podziału i przeznaczenia środków finansowych
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu,
pomiędzy Kluby Sportowe w nim zrzeszone,
zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2010.


Na podstawie § 39 ust. 5 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, a także na podstawie § 2 ust. 6 Uchwały nr 5 / 2010 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1.

1.   Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego po analizie wyników poszczególnych klubów sportowych i sekcji strzeleckich w nim zrzeszonych, we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w roku 2009, a także na początku roku 2010 przy udziale przedstawicieli Rady Trenerów WZSS, przyjął podział środków finansowych, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2010:

„zakupy sprzętu sportowego, paliwa do asekuracji i treningów, leków i odżywek”

określony w § 2 niniejszej uchwały.

2.   Środki określone w § 2 niniejszej uchwały, muszą być przeznaczone na zakup sprzętu sportowego związanego z uprawianiem strzelectwa sportowego.

3.   Środki finansowe, zgodnie z podziałem określonym w § 2 niniejszej uchwały, zostają przekazane na zasadach dofinansowania zakupów sprzętu, a uprawniony organ statutowy członka zwyczajnego Związku, dokonuje zakupu na własną rzecz i pozostaje właścicielem zakupionego sprzętu, z zachowaniem obowiązku poprawnego rozliczenia środków publicznych z organem dysponującym tymi środkami.

§ 2.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego przyznaje dofinansowanie do zakupu sprzętu następującym podmiotom zrzeszonym w Związku:

  1. Strzelecki Klub Sportowy „INTER CONTINENTAL”, ul. Wincentego Pola 11, 64-920 Piła: środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł (dwatysiące złotych 00/100)
  2. Uczniowski Klub Strzelecki LOK „LESNA”, ul. Okrężna 10 a, 64-100 Leszno: środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł (dwatysiące złotych 00/100)
  3. Sekcja Strzelecka Rawickiego Klubu Sportowego „BOCK” w Rawiczu, ul. Spokojna 1a, 63-300 Rawicz: środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł (tysiącpięćset złotych 00/100)
  4. Myśliwski Klub Sportowy „DIANA”, ul. Libelta 37, 61-707 Poznań: środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł (tysiącpięćset złotych 00/100)
  5. Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN”, ul. Zjednoczenia 290, 62-003 Biedrusko: środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł (tysiącpięćset złotych 00/100)
  6. Sekcja Strzelecka Wojskowego Klubu Sportowego „GRUNWALD” ul. Promienista 27, 60-288 Poznań: środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł (tysiącpięćset złotych 00/100)

§ 3.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Zmieniona na mocy Uchwały nr 11 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 / 2010 z dnia 19 maja 2010 w sprawie podziału i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, pomiędzy Kluby Sportowe w nim zrzeszone, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2010