Poznań, dnia 23 czerwca 2010 roku

Uchwała nr 11 / 2010

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 8 / 2010 z dnia 19 maja 2010
w sprawie podziału i przeznaczenia środków finansowych
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu,
pomiędzy Kluby Sportowe w nim zrzeszone,
zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2010.


Na podstawie § 39 ust. 5 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, a także na podstawie § 2 ust. 6 Uchwały nr 5 / 2010 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego po ponownej analizie wyników poszczególnych klubów sportowych i sekcji strzeleckich w nim zrzeszonych, we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w roku 2009, a także na początku roku 2010, zmienia zapisy własnej Uchwały nr 8 / 2010 z dnia 19 maja 2010 roku w następujący sposób:

1.    § 2 ust. 5 zostaje skreślony i otrzymuje następujące brzmienie:

  • Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN”, ul. Zjednoczenia 290, 62-003 Biedrusko: środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100)

2.    Po § 2 ust. 6 zostaje dodany zapis § 2 ust. 7 w następującym brzmieniu:

  • Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS”, ul. Świerczewskiego 88, 62-003 Biedrusko: środki finansowe w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100)

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.