Poznań, dnia 25 stycznia 2011 roku

Uchwała nr 4 / 2011

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie Programu Szkolenia Kadry Juniorów i Młodzików Strzelectwa Sportowego na rok 2011.

Na podstawie § 39 ust. 4 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu  w związku z § 9 ust. 2 tego samego przepisu, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego zatwierdza do realizacji

Program Szkolenia Kadry Juniorów i Młodzików
Strzelectwa Sportowego na rok 2011

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.