Poznań, dnia 21 czerwca 2011 roku


Uchwała nr 15 / 2011

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Margoninie.


Działając na mocy § 39 ust. 11 w związku z § 17 ust. 1 Statutu WZSS w Poznaniu, w związku z otrzymaniem w dniu 21 czerwca 2011 r. pisemnego wniosku o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych WZSS w Poznaniu, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 64 – 830 Margonin, ul. Powstańców Wielkopolskich 15, zarejestrowanego w KRS, pod nr 0000068206, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Kurkowe Bractwo Strzeleckie 64 – 830 Margonin, ul. Powstańców Wielkopolskich 15.

§ 2.

Mając na uwadze wypełnienie postanowień § 5 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu, Zarząd Związku zobowiązuje podmiot określony w § 1, do terminowego opłacania składek członkowskich oraz wpisowego, określonych w § 6 ust. 1 i 2 cytowanego przepisu, zaliczanych na poczet opłat za rok 2011.

§ 3.

1.    Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu WZSS, Zarząd Związku określa podmiotowi, o którym mowa w § 1, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu WZSS z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 Statutu WZSS:

      1)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu WZSS – 1 delegat;

      2)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu WZSS – niespełnione kryteria;

      3)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu WZSS – niespełnione kryteria;

      4)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.

2.    Łącznie podmiot określony w § 1 będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów WZSS, przez najbliższą kadencję władz Związku jednym delegatem, z zastrzeżeniem § 4 niniejszej uchwały.

§ 4.

Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu WZSS, członkowstwo w Związku w tym także prawo do reprezentacji przez delegata na Walne Zebranie WZSS, podmiotu określonego w § 1, staje się skuteczne w momencie wypełnienia postanowień § 2 niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.