Poznań, dnia 15 listopada 2011 roku


Uchwała nr 22 / 2011

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie upoważnienia do opracowania preliminarza wydatków
na rok 2012.


Na podstawie § 39 pkt 4 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu  oraz Uchwały nr 3 / 2011 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2012, postanawia się co następuje:

§ 1.

1.   Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego upoważnia do opracowania Preliminarza Wydatków WZSS w Poznaniu, stanowiącego plan rzeczowo – finansowy Związku na rok 2012, zespół w składzie:

  1. Prezes Związku – Tomasz Pawlak
  2. Sekretarz Zarządu – Andrzej Cepa

2.   Opracowany Preliminarz wydatków zostanie przedstawiony na konsultacjach finansowych w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sportowym, w dniu 12 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Upoważnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje także wprowadzenie do opracowanego Preliminarza Wydatków WZSS środków finansowych, pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego woj. wielkopolskiego, będących dotacją wynikająca z ilości zdobytych punktów w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży, w roku 2011.

§ 3.

Opracowany i uzgodniony Preliminarz Wydatków zostanie zatwierdzony przez Zarząd na pierwszym posiedzeniu po zakończeniu procedury jego uzgadniania.

§ 4.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 6 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.