Poznań, dnia 15 listopada 2011 rokuUchwała nr 23 / 2011

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany statusu członkowstwa zwyczajnego w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju „WIARUS” ul. Sądowa 8, 64 – 600 Oborniki.
Działając na mocy § 39 pkt 27 w związku z § 17 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, na podstawie otrzymanego:

  • pisemnego wniosku Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju „WIARUS” ul. Sądowa 8, 64 – 600 Oborniki, L.dz. WZSS –  101/2011,
a także w oparciu o Uchwałę nr 16 / 2008 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Zarząd WZSS w Poznaniu stwierdza, że Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju „WIARUS” ul. Sądowa 8, 64 – 600 Oborniki, jest na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały nr 16 / 2008 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, członkiem zwyczajnym WZSS w Poznaniu.

2.    Na podstawie wniosku L.dz. WZSS – 101/2011, złożonego przez podmiot określony w ust. 1, Zarząd WZSS w Poznaniu stwierdza, że z dniem 31 grudnia 2011 roku ustają przesłanki określone w § 16 Statutu WZSS w stosunku do Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju „WIARUS” ul. Sądowa 8, 64 – 600 Oborniki, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

3.    Biorąc pod uwagę postanowienia ust. 1 i 2 Zarząd WZSS uznając prawo do reprezentacji w organach statutowych Związku, wynikające z § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu WZSS1, na podstawie § 30 ust. 4 Statutu WZSS1, określa Klubowi Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju „WIARUS” ul. Sądowa 8, 64 – 600 Oborniki, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu WZSS1 z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 Statutu WZSS1:

 

  1. na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu WZSS1 – 1 delegat;
  2. na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu WZSS1 – niespełnione kryteria;
  3. na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu WZSS1 – niespełnione kryteria;
  4. na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu WZSS1 – niespełnione kryteria.
Łącznie powyższy Klub będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów WZSS, odbywającego się po dniu 31 grudnia 2011 roku, przez najbliższą kadencję władz Związku jednym delegatem.
 
§ 2.
 
1.    Mając na uwadze wypełnienie postanowień Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu , Zarząd Związku zobowiązuje Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju „WIARUS” ul. Sądowa 8, 64 – 600 Oborniki, do terminowego opłacenia składki członkowskiej określonej w § 6 ust. 1 cytowanego przepisu, zaliczanej na poczet opłat za rok 2012.
 
2.    W związku z postanowieniami § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, przepis § 6 ust. 2 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu, nie ma zastosowania.
 
3.    Niniejsza uchwała staje się skuteczna pod warunkiem podjęcia uchwały przez Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa, o skreśleniu z listy swoich członków, podmiotu określonego w § 1 ust. 1.
 
§ 3.
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 6 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.