Poznań, dnia 15 listopada 2011 rokuUchwała nr 24 /2011

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu,
zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2011.Na podstawie § 39 pkt 5 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , a także na podstawie § 2 ust. 6 Uchwały nr 5 / 2010 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku oraz na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały nr 2 / 2011 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na rok 2011, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego po analizie wyników poszczególnych klubów sportowych i sekcji strzeleckich w nim zrzeszonych, we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w latach 2010 i 2011, dokona zakupu jednej sztuki karabinu pneumatycznego ze środków finansowych, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2011:

  • „zakupy sprzętu sportowego, paliwa do asekuracji i treningów, leków i odżywek – pkt 1. Sprzęt strzelecki w tym broń pneumatyczna i kulowa – dofinansowanie zakupów klubowych”
§ 2.

W przypadku zakupu sprzętu określonego w § 1, za kwotę przekraczającą wartość środków finansowych przewidzianych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2011, różnica zostanie pokryta ze środków własnych Związku, na które będą się składać następujące przesunięcia dokonane w ramach modyfikacji Preliminarza Wydatków na rok 2011, do części V Zakupy  sprzętu sportowego, paliwa do asekuracji i treningu, leków i odżywek:

  1. własne środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł zapisane w III części preliminarza – Szkolenie i doszkolenie kadry trenersko – instruktorskiej, sędziowskiej, technicznej;
  2. własne środki finansowe w wysokości 500,00 zł zapisane w VI części preliminarza – Opłata trenerów, instruktorów realizujących zadania + pochodne;
  3. własne środki finansowe w kwocie pozostałej po realizacji zadań  związanych z organizacja imprez mistrzowskich oraz etapu Gimnazjady, zapisane w I części preliminarza – kalendarz imprez.
§ 3.

Modyfikacja preliminarza wydatków na rok 2011, określona w § 2 niniejszej uchwały, podyktowana jest tym, że zadania na wykonanie których przewidziano środki własne WZSS, zostały zrealizowane przy udziale finansowania zewnętrznego.

§ 4.

Sprzęt określony w § 1:

  1. pozostanie własnością Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu;
  2. zostanie przekazany do Młodzieżowego Klubu Strzeleckiego „KALIBER” 62 – 200 Gniezno, ul. Mickiewicza 4a / 6, będącego członkiem zwyczajnym Związku;
  3. jest przeznaczony dla zawodnika klubu określonego w pkt 2 – Huberta Zyka.
§ 5.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 6 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.