Poznań, dnia 23 stycznia 2012 roku


Uchwała nr 4 / 2012

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw strzelectwa dynamicznego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.Na podstawie § 39 pkt 16 w związku z § 40 ust. 1 pkt. 3, Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu zgodnie z dyspozycją § 40 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 powołuje do działania:

  • Komisję do spraw strzelectwa dynamicznego,
w składzie określonym w § 2 niniejszej uchwały, jako własny organ wykonawczy, na czas nieoznaczony.

§ 2.

W skład organu określonego w § 1 wchodzą:

1.    Przewodniczący – Pan Stanisław Czyż
2.    członek – Pan Krzysztof Klaczyński
3.    członek – Pan Adam Idkowiak

§ 3.

Zadaniem Komisji do spraw strzelectwa dynamicznego jest:

1)    Popularyzacja strzelectwa dynamicznego w obszarze działania WZSS.

2)    Organizowanie szkoleń w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią w oparciu o kryteria  bezpieczeństwa obowiązujące w strzelectwie dynamicznym.

3)    Pomoc w poszerzaniu uprawnień sędziego PZSS o uprawnienia sędziego strzelectwa dynamicznego.

4)   Integracja strzelców startujących w konkurencjach dynamicznych poprzez organizację międzyklubowych szkoleń doskonalących umiejętności.

5)    Zdobywanie sponsorów chętnych do pomocy finansowej i rzeczowej.

6)    Organizowanie wspólnych wyjazdów na zawody krajowe i zagraniczne.

7)    Organizowanie zawodów w strzelectwie dynamicznym w oparciu o istniejące zaplecze klubowe.

8)    Uatrakcyjnienie współzawodnictwa indywidualnego poprzez możliwość zdobywania odznak strzeleckich na zawodach w oparciu o ustanowione przez PZSS kryteria dotyczące strzelectwa dynamicznego.  

§ 4.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.