Poznań, dnia 23 stycznia 2012 roku


Uchwała nr 6 / 2012

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji porozumienia
w sprawie powierzenia Myśliwskiemu Klubowi Sportowemu „Diana” Poznań zarządu nad urządzeniami i sprzętem Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na terenie obiektu Strzelnica „Lizawka” Poznań – Antoninek, ul. Bałtycka 1, 61-013 Poznań.Działając na mocy § 39 pkt 25, w związku z § 10 pkt 10 Statutu WZSS w Poznaniu , a także w związku z Uchwałą nr 16 / 2011 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z Okręgową Radą Łowiecką Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu oraz Myśliwskim Klubem Sportowym „DIANA” w Poznaniu w zakresie wykorzystania do celów strzelectwa sportowego Strzelnicy Myśliwskiej „LIZAWKA” w Poznaniu, a także udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu WZSS w Poznaniu do prowadzenia rozmów w imieniu Związku z powyższymi podmiotami, postanawia się co następuje:

§ 1.    

Zarząd WZSS w Poznaniu przyjmuje do realizacji:

  • Porozumienie w sprawie powierzenia Myśliwskiemu Klubowi Sportowemu „Diana” Poznań zarządu nad urządzeniami i sprzętem Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na terenie obiektu Strzelnica „Lizawka” Poznań – Antoninek, ul. Bałtycka 1, 61-013 Poznań zawarte w dniu 15 listopada 2011 r. w Poznaniu;
którego przedmiotem jest:

  • powierzeniu MKS „Diana” Poznań zarządu nad urządzeniami i sprzętem należącymi do WZSS, znajdującymi się na terenie obiektu Strzelnica „Lizawka” Poznań – Antoninek ul. Bałtycka 1, 61-013 Poznań;
  • upoważnienia MKS „Diana” Poznań do bieżącego reprezentowania WZSS w kontaktach z Zarządcą obiektu, o którym mowa w pkt 1, w zakresie spraw dotyczących korzystania z obiektu przez członków WZSS, wynikających z porozumienia zawartego dnia 7 października 2011 roku pomiędzy WZSS a Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu w sprawie  współpracy w zakresie rozwoju i popularyzacji strzelectwa.
§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

P O R O Z U M I E N I E

w sprawie powierzenia Myśliwskiemu Klubowi Sportowemu „Diana” Poznań zarządu nad urządzeniami i sprzętem Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na terenie obiektu Strzelnica „Lizawka” Poznań – Antoninek, ul. Bałtycka 1, 61-013 Poznań zawarte w dniu 15 listopada 2011 r. w Poznaniu

pomiędzy:

Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego z siedzibą w Poznaniu, ul. Reymonta 35,  60-791 Poznań, zwanym dalej „WZSS” reprezentowanym przez:

1.    Prezesa Zarządu WZSS – Pana Tomasza Pawlaka,
2.    Sekretarza Zarządu WZSS – Pana Andrzeja Cepę

a

Myśliwskim Klubem Sportowym „Diana” Poznań ul. Libelta 37, 61-707 Poznań, zwanym dalej MKS „Diana” Poznań reprezentowanym przez:

1.    Prezesa Zarządu - Pana Antoniego Kiszkurno,
2.    Upoważnionego członka Zarządu – Pana Wojciecha Kowalczyka.

§ 1

Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie zadań przez WZSS na rzecz MKS „Diana” Poznań, polegających w szczególności:

   1)   powierzeniu MKS „Diana” Poznań zarządu nad urządzeniami i sprzętem należącymi do WZSS, znajdującymi się na terenie obiektu Strzelnica „Lizawka” Poznań – Antoninek ul. Bałtycka 1, 61-013 Poznań;

    2)    upoważnienia MKS „Diana” Poznań do bieżącego reprezentowania WZSS w kontaktach z Zarządcą obiektu, o którym mowa w pkt 1, w zakresie spraw dotyczących korzystania z obiektu przez członków WZSS, wynikających z porozumienia zawartego dnia 7 października 2011 roku pomiędzy WZSS a Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu w sprawie  współpracy w zakresie rozwoju i popularyzacji strzelectwa.

§ 2

WZSS zobowiązuje się do:

   1)    powierzenia MKS „Diana” Poznań zarządu sprawowanego na terenie obiektu, o którym mowa w § 1 pkt 1 w zakresie:

a)    urządzeń będących własnością WZSS, wchodzących w skład wyposażenia strzelnicy, znajdujących się na terenie obiektu,
b)    sprzętem i wyposażeniem należącym do WZSS, znajdującym się na terenie obiektu,
c)    sposób sprawowania zarządu określa § 3 pkt 1,

    2)    upoważnienia  MKS „Diana” Poznań do reprezentowania WZSS w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2;

    3)    zwrotu kosztów poniesionych przez MKS „Diana” Poznań, wynikających z czynności, przekraczających zwykły zarząd;

    4)    corocznej kontroli sposobu sprawowania zarządu.

§ 3

MKS „Diana” Poznań zobowiązuje się do:

    1)    sprawowania nieodpłatnie zarządu, o którym mowa w § 1 pkt 1 w następującym zakresie:

a)    z należytą starannością,
b)    zgodnie z przepisami prawa oraz  zasadami prawidłowej gospodarki,
c)    zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń, o których mowa w § 2 pkt 1,
d)    bieżącego administrowanie urządzeniami,
e)    utrzymywania urządzeń w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym przeprowadzanie na własny koszt drobnych napraw w celu usunięcia usterek technicznych,
f)    podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd bez zgody WZSS w przypadku wystąpienia zdarzeń lub zagrożeń życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, mających  na celu zapobieżenie tej szkodzie.

    2)    podejmowania działań zmierzających do zapewnienia możliwości korzystania z obiektu, o którym mowa w § 1 pkt 1 członkom WZSS w celu przeprowadzania treningów i imprez sportowych, zgodnie z Porozumieniem, o którym mowa w § 1 pkt 2;

     3)    przestrzegania Regulaminu Strzelnicy obowiązującego na obiekcie, o którym mowa w  § 1 pkt 1;

     4)    bieżącego informowania WZSS o sprawowaniu zarządu, w tym przedłożenia niezwłocznej informacji w przypadku podjęcia czynności przekraczających zwykły zarząd;

     5)    MKS „Diana” Poznań zapewnia, iż w związku z wykonywaniem zarządu, o którym mowa w pkt 1 nie będzie wykorzystywać powierzonego mienia do prowadzenia działalności gospodarczej i zarobkowej w zakresie wykraczającym poza ustalenia z WZSS.

§ 4


1.    Niniejsze Porozumienie nie wywiera wpływu na stosunki prawne pomiędzy MKS „Diana” Poznań a Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu, odnoszące się do korzystania z obiektu, o którym mowa w § 1 pkt 1.

2.    Członkowie WZSS korzystający z obiektu w zakresie przeprowadzania treningów i zawodów sportowych konkurencji Trap zobowiązani są do proporcjonalnego udziału w ponoszeniu ciężarów przez MKS „Diana” Poznań, wynikających z obowiązków, o których mowa w § 3 pkt 1.

 

§ 5

 

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egz. dla każdej ze Stron oraz jeden egz. dla Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu.

 

§ 6


1.    Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

2.    Porozumienie może być rozwiązane za 3 miesięcznym, pisemnym wypowiedzeniem.

§ 7


1.    Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.    Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.