Poznań ,dnia 28 marca 2012 r.Uchwała nr 14 / 2012
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie wprowadzenia funkcji Obserwatora Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na zawodach strzeleckich odbywających się zgodnie z Kalendarzem Imprez Związku.

Na podstawie § 39 pkt 27 Statutu WZSS w Poznaniu, w związku z § 7 ust 3c Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, a także na podstawie wytycznych Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w sprawie Obserwatora wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1

1.  Na wszystkich zawodach strzeleckich organizowanych zgodnie z Kalendarzem Imprez Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, wyznacza się funkcję Obserwatora WZSS, którą pełni Sędzia Główny Zawodów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.    Kolegium Sędziów WZSS w Poznaniu może wyznaczyć Obserwatora innego niż sędzia główny zawodów, na zasadach określonych w § 22 ust. 5 Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS w Poznaniu.

§ 2

Powołanie Obserwatora WZSS odbywa się poprzez uzgodnienie składu sędziowskiego zawodów na zasadach określonych w § 22 Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS w Poznaniu.

§ 3

1.    W komunikacie z zawodów na których jest obecny Obserwator WZSS, zobowiązany jest on do dokonania zapisu pod podpisami sędziego głównego i przewodniczącego komisji klasyfikacyjnej, na ostatniej stronie komunikatu z zawodów, o następującej treści:

„Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokołach  z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym”.

2.    Pod zapisem określonym w ust. 1 swój podpis składa Obserwator WZSS, w raz z podaniem klasy sędziowskiej.

3.    Jeżeli  Obserwator jest wyznaczony na zasadach określonych w § 1, składa on dodatkowy, drugi podpis, pod formułą określoną w ust. 1, niezależnie od podpisu, który składa jako sędzia główny zawodów.
 
§ 4.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.