Poznań, dnia 26 kwietnia 2012 roku

 

Uchwała nr 17 / 2012

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia nr 253/2012 wraz z preliminarzem wydatków na rok 2012, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 4 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu oraz Uchwały nr 3/2011 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2012, a także w związku z Uchwałą nr 22/2011 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia do opracowania preliminarza wydatków na rok 2012, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wprowadza do realizacji Porozumienie nr 253/2012 wraz z Preliminarzem Wydatków, zawarte w dniu 27 stycznia 2012 roku, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a  Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na rok 2012, L.dz. WZSS – 13/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku.

§ 2.

1.   Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.   Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Zmieniona na mocy Uchwały nr 24 /2012 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie nowelizacji zapisów i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, ujętych w preliminarzu wydatków WZSS na rok 2012

 

  1. prezliminarz 2012
  2. porozumienie nr 253/2012
  3. wnioski klubów