Poznań, dnia 9 maja 2012 roku


Uchwała nr 18 / 2012

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
Bractwa Kurkowego im. Ks. Stanisława Łakoty
ul. Władysława Łokietka 31, 64 – 840 Budzyń.


Działając na mocy § 39 pkt 11 lit. a, w związku z § 17 ust. 1 Statutu  WZSS w Poznaniu, na podstawie otrzymanego pisemnego wniosku z dnia 9 maja 2012 roku L.dz. WZSS – 33 / 2012, o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych WZSS w Poznaniu, Bractwa Kurkowego im. Ks. Stanisława Łakoty, ul. Władysława Łokietka 31, 64 – 840 Budzyń, NIP: 7642344762; REGON: 572027102, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku trzelectwa Sportowego, Bractwo Kurkowe im. Ks. Stanisława Łakoty, ul. Władysława Łokietka 1, 64 – 840 Budzyń, pod numerem ewidencyjnym 29/W1/12.

§ 2.

Mając na uwadze wypełnienie postanowień § 5 Regulaminu składek i innych opłat złonkowskich WZSS w Poznaniu , Zarząd Związku zobowiązuje podmiot określony w § 1, do erminowego opłacania składek członkowskich oraz wpisowego, określonych w § 6 ust. 1 i 2 ytowanego przepisu, zaliczanych na poczet opłat za rok 2012.

§ 3.

1.    Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu WZSS, Zarząd Związku określa podmiotowi, o którym owa w § 1, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie, wynikającą z postanowień § 29 st. 1 Statutu WZSS z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 Statutu WZSS:

1) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu WZSS – 1 delegat;
2) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu WZSS – niespełnione kryteria;
3) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu WZSS – niespełnione kryteria;
4) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.

2.    Łącznie podmiot określony w § 1 będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów WZSS, przez najbliższą kadencję władz Związku jednym delegatem, z zastrzeżeniem § 4 niniejszej uchwały.

§ 4.

Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu WZSS, członkowstwo w Związku w tym także prawo do reprezentacji przez delegata na Walne Zebranie WZSS, podmiotu określonego w § 1, staje się skuteczne w momencie wypełnienia postanowień § 2 niniejszej uchwały.
 
§ 5.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.