Poznań, dnia 5 listopada 2012 roku

Uchwała nr 23 / 2012

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 5 listopada 2012 r.
w sprawie ustania członkostwa  
w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
Sekcji Strzeleckiej Towarzystwa Sportowego „OLIMPIA”
ul. Warmińska 1, 60 – 622 Poznań.


Działając na mocy § 39 pkt 11 lit. b, w związku z § 21 ust. 3 Statutu  WZSS w Poznaniu, na podstawie otrzymanego pisemnego powiadomienia o likwidacji Sekcji Strzeleckiej Towarzystwa Sportowego „OLIMPIA” w Poznaniu, z dnia 31 października 2012 roku L.dz. WZSS – 58 / 2012, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu skreśla z listy członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Sekcję Strzelecką Towarzystwa Sportowego „OLIMPIA” w Poznaniu, zarejestrowaną pod numerem ewidencyjnym 8/W1/11.

§ 2.

Wraz z ustaniem członkostwa, o którym mowa w § 1, ustaje również prawo skreślonego podmiotu do reprezentacji w Walnym Zebraniu Delegatów, wynikające z § 29 ust. 1 Statutu Związku oraz pozostałe prawa członka zwyczajnego wynikające z zapisów § 20 ust. 1 Statutu Związku.

§ 3.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.