Poznań, dnia 5 listopada 2012 roku

Uchwała nr 24 /2012

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 5 listopada 2012 r.
w sprawie nowelizacji zapisów i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, ujętych w preliminarzu wydatków WZSS na rok 2012.


Na podstawie § 39 pkt 5 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, a także na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały nr 2 / 2012 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na rok 2012 i § 2 ust. 11 Uchwały nr 5 / 2010 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku, postanawia się  co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego po analizie wyników poszczególnych klubów sportowych i sekcji strzeleckich w nim zrzeszonych, we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w roku 2012, dokona zakupu dwóch sztuk pistoletów pneumatycznych ze środków finansowych, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2012:

„zakupy sprzętu sportowego, paliwa do asekuracji i treningów, leków i odżywek – pkt 1. Sprzęt strzelecki w tym broń pneumatyczna i kulowa oraz sprzęt wyposażenia strzelnic”

§ 2.

W przypadku zakupu sprzętu określonego w § 1, za kwotę przekraczającą wartość środków finansowych przewidzianych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2012, różnica zostanie pokryta ze środków Związku, na które będą się składać następujące przesunięcia dokonane w ramach modyfikacji Preliminarza Wydatków na rok 2012, do części V Zakupy  sprzętu sportowego, paliwa do asekuracji i treningu, leków i odżywek:

1)    własne środki finansowe w wysokości 920,57 zł zapisane w I części preliminarza – Kalendarz imprez (organizacja lub uczestnictwo);

2)    środki finansowe pochodzące z dotacji Urzędu Marszałkowskiego za zdobyte punkty w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w wysokości 1359,00 zł zapisane w I części preliminarza – Kalendarz imprez (organizacja lub uczestnictwo);

3)    własne środki finansowe w wysokości 925,40 zł zapisane w III części preliminarza – Szkolenie i doszkolenie kadry trenersko – instruktorskiej, sędziowskiej, technicznej;

4)    własne środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł zapisane w VI części preliminarza – Opłata trenerów, instruktorów realizujących zadania + pochodne.

§ 3.

Modyfikacja preliminarza wydatków na rok 2012, określona w § 2 niniejszej uchwały, podyktowana jest tym, że:

1)    środki własne zapisane w I części preliminarza na rok 2012 pozostały w dyspozycji Związku po rozliczeniu obu imprez – Mistrzostwa Wielkopolski;

2)     środki finansowe pochodzące z dotacji Urzędu Marszałkowskiego za zdobyte punkty w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży zapisane w I części preliminarza, nie były wydatkowane z uwagi na likwidację imprezy Etap Wojewódzki Ogólnopolskiej Gimnazjady Strzeleckiej, a także z uwagi na to, że uczestnictwo zawodników w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, zostało zabezpieczone finansowaniem zewnętrznym;

3)    nie wykorzystano wszystkich własnych środków finansowych zapisanych w III części preliminarza – Szkolenie i doszkolenie kadry trenersko – instruktorskiej, sędziowskiej, technicznej z uwagi na częściową realizację zadania przy udziale finansowania zewnętrznego;

4)    nie wykorzystano wszystkich własnych środków finansowych zapisanych w VI części preliminarza – Opłata trenerów, instruktorów realizujących zadania + pochodne z uwagi na realizację zadania przy udziale finansowania zewnętrznego;

§ 4.

Sprzęt określony w § 1, pozostanie własnością Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, a jego podział zostanie określony odrębną uchwała Zarządu, po dokonaniu zakupu.

§ 5.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Zmienia Uchwałę nr 17 / 2012 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia nr 253/2012 wraz z preliminarzem wydatków na rok 2012, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego