Poznań, dnia 13 listopada 2012 rokuUchwała nr 25 / 2012

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 13 listopada 2012 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.


Na podstawie § 39 pkt 14 w związku z § 28 ust. 5, Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, na dzień 28 listopada 2012 roku.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, o którym mowa w § 1., zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 1 Statutu Związku, zostaje zwołane w:

1)   pierwszym terminie – o godz. 17.00
2)   drugim terminie – o godz. 17.30 – co pozostaje w zgodności z zapisem § 31 ust. 2 Statutu Związku.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, o którym mowa w § 1, odbędzie się w siedzibie Wojskowego Klubu Sportowego „GRUNWALD” w Poznaniu, przy ul. Promienistej 27.

§ 4.

1.    Zgodnie z § 28 ust. 7 Statutu Związku, Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, o którym mowa w § 1, zostaje zwołane w celu wyboru delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, na Wlane Zebranie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego nowej kadencji władz.

2.    Cel zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Delegatów, o którym mowa w § 1, na podstawie § 33 pkt 15 Statutu Związku, pozostaje w wyłącznej kompetencji tego zebrania.

3.    Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS w Poznaniu, stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1.    Na podstawie § 39 pkt 26 Zarząd WZSS w Poznaniu postanawia, przyjąć projekt Regulaminu Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, o którym mowa w § 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

2.    Dla prawomocności regulaminu, o którym mowa w ust. 1, niezbędne jest przyjęcie go w głosowaniu przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów WZSS w Poznaniu w dniu 28 listopada 2012 roku.

§ 6.

1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
 
 
Poznań, dnia 13 listopada 2012 roku

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 25/2012
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 13 listopada 2012 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.


Porządek
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
w dniu 28 listopada 2012 roku


1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów WZSS w Poznaniu.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów WZSS w Poznaniu.

3.Wybór Sekretarza – Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów WZSS w Poznaniu

4.Wybór Komisji Mandatowo - Wyborczej

5.Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Wyborczej  dotyczące prawidłowości zwołanego zebrania i zdolności  do podejmowania uchwał.

6.Przyjęcie regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów WZSS  w Poznaniu,  w dniu  28 listopada 2012 r.

7.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

8.Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Zebrania:

8.1.Przedstawienie zasad przeprowadzenia wyborów delegatów WZSS na WZD PZSS, zgodnie z przyjętym regulaminem obrad.

8.2.Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na delegatów przez Komisję Mandatowo – Wyborczą.

8.3.Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Mandatowo – Wyborczej jednorodnej listy wyborczej kandydatów na delegatów WZSS na WZD PZSS.

8.4.Przerwa na sporządzenie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

8.5.przeprowadzenie wyborów na delegatów WZSS na WZD PZSS.

8.6.Przerwa na przeliczenie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

8.7.Ogłoszenie wyników wyborów delegatów WZSS na WZD PZSS.

8.8.Ewentualne powtórne głosowanie uzupełniające.

8.9.Podjęcie uchwały o składzie delegatów i delegatów rezerwowych WZSS na WZD PZSS.

8.10.Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS  w Poznaniu.

9.Wnioski w sprawie zmian w porządku obrad, głosownie nad zatwierdzeniem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.

10.Procedowanie nad zatwierdzonym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów WZSS w Poznaniu.

11.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów WZSS w Poznaniu po wyczerpaniu wszystkich punktów przewidzianych w zatwierdzonym porządku obrad.

 
 

Poznań, dnia 13 listopada 2012 roku

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 25/2012
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 13 listopada 2012 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

PROJEKT

Regulamin

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu,
w dniu 28 listopada 2012 r.


 
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej Zebraniem, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w dniu 28 listopada 2012 r. zwanego dalej Związkiem, obraduje w oparciu o Statut Związku oraz niniejszy Regulamin.

§ 2

Celem Zebrania jest wybór delegatów Związku na Wlane Zebranie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywane dalej WZD PZSS,   w kadencji na lata 2013 – 2016.

§ 3

1. Na podstawie § 29 ust. 1 i 2 Statutu Związku w zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym, czynnym i biernym prawem wyborczym, delegaci członków zwyczajnych Związku.

2. Na podstawie  § 29 ust. 4 pkt 1 Statutu Związku w Zebraniu biorą udział z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, nie będący delegatami.

3. W Zebraniu mogą uczestniczyć także z głosem doradczym zaproszeni goście i inne osoby, zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 5. Gościom nie przysługuje prawo składania wniosków personalnych dotyczących wyboru delegatów Związku, Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz członków poszczególnych komisji Zebrania. Goście nie mają czynnych ani biernych praw wyborczych.

§ 4

Zgodnie z § 31 ust. 1 Statutu Związku Zebranie zwoływane jest w pierwszym i drugim terminie oraz zgodnie z § 31 ust. 3 jest prawomocne i może podejmować uchwały:

1) w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy delegatów;
2) w drugim terminie – przy obecności co najmniej 1/3 delegatów

§ 5

Zebranie otwiera Prezes lub Wiceprezes Związku, który wnioskuje o dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania, oraz Sekretarza Zebrania, który jest jednocześnie protokolantem.

§ 6

1. Przewodniczący Zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym, spośród osób określonych w § 3 ust. 1 i 2. Kieruje on obradami, czuwa nad sprawnym ich przebiegiem zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przedstawia kandydatury do poszczególnych komisji zebrania, udziela głosu uczestnikom zebrania, podejmuje doraźne decyzje w sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem. Przewodniczący Zebrania może kandydować w wyborach delegatów Związku na WZD PZSS.

2. Sekretarz Zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym, spośród osób określonych w § 3 ust. 1 i 2, a jego zadaniem jest zapisywanie przebiegu obrad i sporządzenie protokółu, który przedstawia do podpisu przewodniczącemu Zebrania w okresie 7 dni od momentu jego zakończenia. Sekretarz Zebrania może kandydować w wyborach delegatów Związku na WZD PZSS.

3. Obliczenia głosów w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 dokonuje osoba wskazana w § 5 niniejszego regulaminu.

§ 7

1. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza, wybrany Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory Komisji Mandatowo - Wyborczej, zgodnie z postanowieniami § 12 pkt 1 niniejszego regulaminu, która działa na podstawie § 13 niniejszego regulaminu.

2. Po dokonaniu wyboru Komisji Mandatowo – Wyborczej, Przewodniczący Zebrania przekazuje jej przewodniczącemu listę obecności, a w następnej kolejności, po upływie czasu niezbędnego do jej sprawdzenia, udziela głosu Przewodniczącemu Komisji Mandatowo - Wyborczej, który przestawia sprawozdanie określające prawomocność Zebrania oraz jego zdolności  do podejmowania uchwał.

3. W przypadku gdy:

1) Komisja Mandatowo - Wyborcza stwierdzi, że Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie i posiada zdolność do podejmowania uchwał, Przewodniczący Zebrania przechodzi do następnych czynności określonych niniejszym regulaminem, mających na celu przejście do porządku obrad.

2) Komisja Mandatowo – Wyborcza stwierdzi brak zdolności Zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, Przewodniczący zebrania odracza jego obrady do drugiego terminu.

4. Obrady w drugim terminie rozpoczynają się od czynności określonych w § 5 i § 6 oraz § 7 ust. 1 i 2. W przypadku gdy:

1) Komisja Mandatowo - Wyborcza stwierdzi, że Zebranie jest prawomocne w drugim terminie i posiada zdolność do podejmowania uchwał, Przewodniczący Zebrania przechodzi do następnych czynności określonych niniejszym regulaminem, mających na celu przejście do porządku obrad.

2) Komisja Mandatowo – Wyborcza stwierdzi brak zdolności Zebrania do podejmowania uchwał w drugim terminie, Przewodniczący zebrania zamyka jego obrady.

5. Po wypełnieniu postanowień zawartych w ust.  od 1 do 4, Przewodniczący Zebrania poddaje dyskusji proponowany przez Zarząd Związku regulamin obrad. Następnie po naniesieniu zgłoszonych poprawek poddaje go pod głosowanie Zebrania.

6. Po przyjęciu regulaminu obrad Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory Komisji Skrutacyjnej, określonej w § 12 pkt 2 niniejszego regulaminu, której zakres działania normuje § 14 niniejszego regulaminu.

7. Po dokonaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Zebrania poddaje dyskusji proponowany porządek obrad. Następnie wraz ze zgłoszonymi  poprawkami odczytuje ostatecznie ustalony porządek obrad i poddaje go pod głosowanie Zebrania.  Po przyjęciu przez Zebranie, Przewodniczący przechodzi do procedowania nad pierwszym punktem porządku obrad.

8. Obliczenia głosów w przypadkach określonych w ust. 1; 5 i 6 dokonuje Sekretarz Zebrania.

§ 8

1. Uczestnikom zebrania przysługuje prawo głosu w dyskusji po uprzednim zgłoszeniu się do Przewodniczącego Zebrania i uzyskaniu od niego potwierdzenia prawa zabrania głosu.

2. Przewodniczący Zebrania może określić maksymalny czas trwania jednego wystąpienia oraz zadecydować o jednokrotnym zabieraniu głosu w danej sprawie przez każdego z uczestników Zebrania.

3. Przewodniczący Zebrania może odebrać głos uczestnikowi Zebrania, jeśli jego wystąpienie przekracza ustalony czas  lub nie licuje z powagą obrad.

4. Mówca może poruszać w swoim wystąpieniu tylko sprawę, która znajduje się w porządku obrad lub na której omówienie otrzymał głos.

§ 9

1. O kolejności dyskusji i głosowania nad zgłoszonymi wnioskami, projektami Uchwał i poprawkami decyduje Przewodniczący Zebrania.

2. W razie zgłoszenia wniosków w tych samych sprawach, przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie wniosek dalej idący jako pierwszy.

3. Poprawki są zgłaszane przed głosowaniem, którego dotyczą.

4. Przyjęcie poprawki jest uwarunkowane przyjęciem całego wniosku lub projektu Uchwały w poprawionej formie.

5. Po przyjęciu wniosku lub projektu Uchwały w całości, żadnych poprawek zgłaszać nie wolno.

6. Na żądanie przewodniczącego Zebrania wniosek powinien być zgłoszony na piśmie.

7. Wniosek może być cofnięty przez wnioskodawcę, jednak tylko przed przystąpieniem do głosowania. Każdy z uczestników Zebrania ma prawo podtrzymania wniosku cofniętego przez wnioskodawcę.

8. W razie przyjęcia wniosku, o przystąpienie do głosowania bez dyskusji, przerwaniu lub odroczeniu dyskusji, nikt głosu już nie otrzymuje, lecz przystępuje się od razu do głosowania, względnie w przypadku odroczenia dyskusji, do następnego punktu porządku obrad.

9. Po zamknięciu dyskusji i odbytym głosowaniu  nie można zabierać głosu  w danej sprawie.

§ 10

1. Każdy delegat może zgłosić wniosek w sprawie formalnej.

2. Do wniosków formalnych zaliczają się wnioski dotyczące:

1) przystąpienia do głosowania bez dyskusji lub przerwanie dyskusji;
2) odesłania sprawy do komisji;
3) odroczenia dyskusji;
4) zmiany porządku dziennego;
5) prowadzenia obrad;
6) spraw nagłych.

§ 11

1. Na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Związku, zatwierdzanie porządku obrad, przyjęcie regulaminu zebrania, podejmowanie uchwał i wniosków oraz wybór Przewodniczącego  i Sekretarza Zebrania, a także członków poszczególnych komisji, następuje zwykłą większością głosów.

2. Na podstawie § 26 ust. 3, zatwierdzanie porządku obrad, przyjęcie regulaminu Zebrania, podejmowanie uchwał i wniosków, a także wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz członków poszczególnych komisji następuje w głosowaniu jawnym.

3. Na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Związku, wybór delegatów Związku na WZD PZSS, następuje w głosowaniu tajnym.

4. Do udziału w głosowaniu uprawnieni są tylko i wyłącznie delegaci członków zwyczajnych Związku.

5. Każdemu delegatowi przysługuje prawo do jednego głosu z wyłączeniem przypadku gdy liczba głosów przeciw i za równoważy się. W takiej sytuacji, zgodnie z § 26 ust. 2 o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego Zebrania, z wyłączeniem głosowania określonego w ust. 3.

6. Po wyczerpaniu dyskusji względnie przyjęciu wniosku o zamknięcie dyskusji, Przewodniczący Zebrania zamyka dyskusję i zarządza głosowanie.

7. Od chwili przystąpienia do głosowania nikomu nie wolno zabierać głosu.

8. Głosowanie jawne odbywa się przez podnoszenie rąk z mandatami.

9. Głosowanie tajne odbywa się na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania.

§ 12

Zebranie wybiera tylko i wyłącznie spośród delegatów następujące Komisje:

1) Mandatowo - Wyborczą
2) Skrutacyjną.

§ 13

1. Komisja Mandatowo – Wyborcza składa się z 2 lub 3 osób, tj. przewodniczącego oraz członka lub dwóch członków Komisji.

2. Wyboru Komisji Mandatowo – Wyborczej dokonuje Zebranie, spośród członków zaproponowanych przez Przewodniczącego Zebrania  lub delegatów.

3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

4. Członek Komisji Mandatowo – Wyborczej w przypadku kandydowania na delegata Związku na WZD PZSS, powinien być wyłączony z udziału w pracach tej Komisji, której skład należy wówczas uzupełnić.

5. Zadania Komisji Mandatowo – Wyborczej w zakresie spraw mandatowych:

1) określenie ogólnej liczby uprawnionych delegatów,

2) ustalenie liczby obecnych delegatów,

3) badanie uprawnienia delegatów  do pełnoprawnego uczestnictwa w Zebraniu,

4) obliczanie stosunku liczby obecnych delegatów do ogólnej liczby uprawnionych delegatów,

5) orzekanie o prawomocności Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Po zakończeniu czynności określonych w ust. 5 przewodniczący Komisji Mandatowo – Wyborczej składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z dokonanych ustaleń i przekazuje protokół Przewodniczącemu Zebrania.

7. Zadaniem Komisji Mandatowo – Wyborczej w zakresie spraw związanych z wyborem delegatów jest:

1) przedstawienie Zebraniu kandydatur na delegatów Związku na WZD PZSS, podanych w formie jednorodnej listy wyborczej, zawierającej nazwiska wraz z imionami kandydatów, uporządkowane alfabetycznie według nazwisk.  

2) przekazanie Przewodniczącemu Zebrania przyjętej  przez Zebranie listy wyborczej kandydatów, o których mowa w pkt 2, w celu przeprowadzenia wyborów.

8. Listy wyborcze o której mowa w ust. 6 pkt 2, stanowią załącznik do protokołu z Zebrania.

9. Protokół wyniku wyborów, o którym mowa w § 14 ust. 6, zawierający ilość głosów uzyskanych przez każdego kandydata, podlega ogłoszeniu przez przewodniczącego Komisji Wyborczej, a następnie przekazaniu do Przewodniczącego Zebrania

§ 14

1. Komisja Skrutacyjna składa się z 2 lub 3 osób, tj. przewodniczącego oraz członka lub dwóch członków Komisji.

2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje Zebranie, spośród członków zaproponowanych przez Przewodniczącego Zebrania lub delegatów.

3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

4. Członek Skrutacyjnej w przypadku kandydowania na delegata Związku na WZD PZSS, powinien być wyłączony z udziału w pracach tej Komisji, której skład należy wówczas uzupełnić.

5. Zadania Komisji:

1) Zliczanie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań odbywających się w czasie Zebrania, począwszy od momentu określonego w § 7 ust. 7 niniejszego regulaminu.

2) Sporządzenie kart do głosowania, na podstawie otrzymanej od Przewodniczącego Zebrania listy wyborczej, zawierających wpisane w porządku alfabetycznym nazwiska wraz z imionami osób kandydujących na delegatów Związku na WZD PZSS.

3) Zorganizowanie wyborów delegatów Związku na WZD PZSS,  a następnie sporządzenie protokołu zawierającego wyniki wyborów, który jest dołączany do protokołu Zebrania.

6. Po zakończeniu wyborów delegatów Związku na WZD PZSS, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazuje protokół Przewodniczącemu Zebrania.

§ 15

1. Uprawnionymi do kandydowania na delegatów Związku na WZD PZSS, są wyłącznie osoby określone w § 3 ust. 1 i 2, niniejszego regulaminu.

2. Zebranie wybiera spośród zgłoszonych kandydatur, liczbę „XY” delegatów Związku na WZD PZSS.

§ 16

Zasady przeprowadzania wyborów na delegatów Związku na WZD PZSS:

1) kandydaci na delegatów są zgłaszani na jednorodną listę przez uprawnionych do tego członków Zebrania, określonych w § 3 ust. 1 i 2, niniejszego regulaminu.

2) liczba kandydatów jest nieograniczona.

3) listę wyborczą kandydatów określa Komisja Mandatowo – Wyborcza, zgodnie postanowieniami § 13 ust. 6, niniejszego regulaminu.

4) wpisanie na listę wyborczą, o której mowa w pkt 3, wymaga ustanego wyrażenia zgody przez kandydata.

5) głosowanie zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 3 jest tajne i odbywa się na specjalnie do tego celu przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną kartach do głosowania, zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 5 pkt 2.

6) głosowanie na karcie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku kandydata, który zdaniem delegata ma zostać wybrany na delegata Związku na WZD PZSS.

7) maksymalna ilość kandydatów, na których można oddać swój głos w wyborach delegatów  Związku na WZD PZSS, jest ograniczona limitem określonym w § 15 ust. 2.

8) głos jest ważny również wtedy, gdy został oddany na mniejsza liczbę kandydatów, niż ta określona w ust. 6.

9) delegatami na WZD PZSS, zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów w przeprowadzonym głosowaniu, zgodnie z limitem określonym w § 15 ust. 2.

10) w przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, a przez to, ilość osób wybranych na delegatów przekracza limit określony    w § 15 ust. 2, o wyborze decyduje dodatkowe głosowanie w którym biorą udział tylko ci kandydaci, których równa liczba głosów spowodowała przekroczenia wspominanego limitu.

11) głosowanie, o którym mowa w ust. 7, zgodnie  z postanowieniami  § 11 ust. 3 jest tajne, a delegatem zostaje osoba lub zostają osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów, uzupełniające skład wybrany w pierwszym głosowaniu, do limitu określonego w § 15 ust. 2. Głosowanie dodatkowe odbywa się na kartach, dodatkowo przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną, zgodnie z postanowieniami  § 14 ust. 5 pkt 2.

12) Zebranie potwierdza wybór delegatów Związku w uchwale, wraz z podaniem kolejności delegatów rezerwowych, o których mowa w § 17.

§ 17

1. Na podstawie wyników głosowania delegatami rezerwowymi Związku na WZD PZSS zostają w kolejności kandydaci, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów poniżej limitu wybranych delegatów, określonego w § 15 ust 2.

2. Delegaci rezerwowi biorą udział w WZD PZSS w  przypadku usprawiedliwionej absencji w tym zebraniu jednego z wybranych delegatów, na zasadach określonych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, w kolejności określonej w uchwale, o której mowa w § 16 pkt 12.

3. W przypadku ustania mandatu delegata Związku na WZD PZSS, w trakcie trwania jego kadencji, delegatem Związku na WZD PZSS zostaje delegat rezerwowy, pierwszy w kolejności określonej w uchwale, o której mowa w § 16 pkt 12.

§ 18
 
Głos jest nieważny w przypadku:

1) dopisania na karcie do głosowania nazwiska osoby spoza listy zatwierdzonej przez Zebranie  do głosowania;

2) przekreślenia lub zniszczenia karty do głosowania;

3) gdy na karcie do głosowanie nie został postawiony przynajmniej jeden znak „X” w kratce przy nazwisku kandydata;

4) gdy na karcie do głosowania postawiono więcej znaków „X” w kratce przy nazwisku kandydata, niż limit określony w § 15 ust. 2 niniejszego regulaminu;

5) gdy na karcie do głosowania umieszczone zostają dodatkowe znaki, poza znakiem „X” w kratce przy nazwisku kandydata.

§ 19

Z przebiegu Zebrania sporządzany jest protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz zebrania.

§ 20
 
Regulamin wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Zebranie.