Poznań, dnia 16 maja 2013 rokuUchwała nr 15 / 2013

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 16 maja 2013 r.
w sprawie wyznaczenia delegata Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na Walne Zebranie Sprawozdawcze
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.


Na podstawie § 39 pkt 8  Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1.

1.     Zgodnie z informacją uzyskaną z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, którego członkiem zwyczajnym jest Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego, Zarząd Związku w trybie głosowania, zgodnym z § 26 ust. 1 i 3 Statutu Związku, wybierze jednego delegata na Walne Zebranie Sprawozdawcze wspominanego stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 24 maja 2013 roku w Sali Konferencyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

2.    Kandydatury na delegata zgłaszają członkowie Zarządu Związku obecni na posiedzeniu w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2.

Członkowie Zarządu zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszej uchwały zgłosili jedną kandydaturę  na delegatów:

1.    Pan Mateusz Dziubek

§ 3.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, na zasadach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, delegatami jednogłośnie zostali:

1.    Pan Mateusz Dziubek

§ 4.

1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.