Poznań, dnia 11 września 2013 roku


Uchwała nr 19 / 2013

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 11 września 2013 r.
w sprawie podziału i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, pomiędzy Kluby Sportowe w nim zrzeszone, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2013.

Na podstawie § 39 pkt 5 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , a także na podstawie:

  • § 2 Uchwały nr 2 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na rok 2013;
  • § 2 pkt 7 Uchwały nr 6 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia  15 maja 2013 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku;
oraz w związku z Uchwałą nr 2 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2013, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego po analizie wyników poszczególnych klubów sportowych i sekcji strzeleckich w nim zrzeszonych, we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w roku 2012, a także na początku roku 2013 przyjął podział środków finansowych, zapisanych  w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2013:


„zakupy sprzętu sportowego, paliwa do asekuracji i treningów, leków i odżywek – pkt 1. Sprzęt strzelecki w tym broń pneumatyczna, śrutowa i kulowa oraz sprzęt wyposażenia strzelnic”

określony w § 2 oraz § 3 niniejszej uchwały.


2.    Środki określone w § 2 niniejszej uchwały, muszą być przeznaczone  na zakup sprzętu sportowego związanego z uprawianiem strzelectwa sportowego.

3.     Środki finansowe, zgodnie z podziałem określonym w § 2 niniejszej uchwały, zostają przekazane na zasadach dofinansowania zakupów sprzętu, a uprawniony organ statutowy członka zwyczajnego Związku, dokonuje zakupu na własną rzecz i pozostaje właścicielem zakupionego sprzętu, z zachowaniem obowiązku poprawnego rozliczenia środków publicznych z organem dysponującym tymi środkami.

§ 2.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego przyznaje dofinansowanie do zakupu sprzętu następującym podmiotom zrzeszonym w Związku:

  1. Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN”; 62-800 Kalisz, ul. Rzemieślnicza 6, nr rejestru WZSS 2/W1/11: środki finansowe w wysokości 3 400,00 zł (trzytysiąceczterysta złotych 00/100)
  2. Rawicki Klub Sportowy "BOCK" 63-900 Rawicz, ul. Spokojna 1 A nr rejestru WZSS - 11/W1/11: środki finansowe w wysokości 3 400,00 zł (trzytysiąceczterysta złotych 00/100)
§ 3.

1.    Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego biorąc pod uwagę fakt przekazania środków finansowych, pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego woj. wielkopolskiego za wyniki uzyskane we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w roku 2012, przez SKS Inter Continental w Pile, do puli Związku, przeznacza kwotę 1 700,00 zł, z czego kwota 966,00 zł jest zapisana w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS  na rok 2013:

„zakupy sprzętu sportowego, paliwa do asekuracji i treningów, leków i odżywek – pkt 1. Sprzęt strzelecki w tym broń pneumatyczna, śrutowa i kulowa oraz sprzęt wyposażenia strzelnic”

natomiast kwota 734,00 zł. pochodzi ze środków własnych Związku, na jednorazowy zakup śrutu do broni pneumatycznej.

2.    Zakupiony śrut, o którym mowa w ust. 1 będzie stanowić własność SKS Inter Continental w Pile.

§ 4.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

Zmieniona na mocy Uchwały nr 23 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 19 / 2013 z dnia 11 września 2013 roku Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w sprawie podziału i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, pomiędzy Kluby Sportowe w nim zrzeszone, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2013