Poznań, dnia 11 września 2013 roku

Uchwała nr 22 / 2013

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 11 września 2013 r.
w sprawie powołania Rady Trenerów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Na podstawie § 40 ust. 1 pkt 2 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , w związku z § 2 pkt 1 lit a Uchwały nr 6 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Zarząd WZSS w Poznaniu zgodnie z dyspozycją § 40 ust. 2 powołuje do działania Radę Trenerów w składzie określonym w ust.2, jako własny organ doradczy, oznaczając czas jego trwania do końca obecnej kadencji władz Związku.

2.    W skład organu określonego w ust. 1 wchodzą:

  1. Przewodniczący – Józef Rowicki
  2. członek – Andrzej Tomasik
  3. członek – Kazimierz Sadowski
  4. członek – Ryszard Kapłon
  5. członek – Marek Czupryniak
§ 2.

Organ o którym mowa w § 1 ma charakter opiniodawczo – doradczy i został utworzony w celu:

  1. udzielania merytorycznej pomocy Trenerowi Koordynatorowi w zakresie określania zawodników klubów zrzeszonych w WZSS przewidzianych do szkolenia centralnego lub w kadrach wojewódzkich, programów szkolenia oraz pomocy w realizacji akcji szkoleniowych;
  2. opiniowania na potrzeby Zarządu WZSS wniosków członków zwyczajnych Związku w zakresie rozdziału sprzętu strzeleckiego i wyposażenia pomocniczego;
  3. opiniowania na potrzeby Zarządu WZSS wniosków członków zwyczajnych Związku w zakresie udzielania pomocy finansowej
§ 3.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

Zmieniona na mocy Uchwały nr 19 / 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 r., w sprawie zmiany Uchwały nr 22 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 września 2013 r. w sprawie powołania Rady Trenerów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

Uchylona wraz z końcem kadencji władz związku w latach 2013 - 2017