Poznań, dnia 9 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr  12/ 2014
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
w sprawie zakupu sprzętu na potrzeby Biura
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

Na podstawie § 39 pkt 5 oraz pkt 6 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , a także na podstawie § 2 pkt 6 Uchwały nr 6 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz, postanawia się co następuje:

§ 1.

1.   Zarząd WZSS w Poznaniu postanawia dokonać zakupu na rzecz Biura Związku uniwersalnego urządzenia faksującego z funkcją telefonu.

2.   Na zakup określony w ust. 1 Zarząd rezerwuje kwotę do 1 500,00 zł z własnych środków finansowych.

3.   Urządzenie określone w ust. 1 nie może być obsługiwane przez papier światłoczuły i powinno zawierać dodatkowo jak najwięcej funkcji umożliwiających jego połączenie z innymi urządzeniami teleinformatycznymi.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.