Poznań, dnia 24 października 2014 roku


Uchwała nr 17 / 2014

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie kooptacji członka Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.


Działając na mocy przepisów § 37 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu stwierdza, że na skutek śmierci, czyli na podstawie § 37 ust. 1 pkt 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w dniu 4 września 2014 roku ustało członkostwo w Zarządzie Pana Andrzeja Tomasika, co zostało potwierdzone Odpisem Skróconym Aktu Zgonu nr 171/2014 z dnia 9 września 2014 roku, wydanym przez Urząd Stanu Cywilnego w Sulechowie woj. lubuskie.

§ 2.

W związku z ustaniem członkostwa, o którym mowa w § 1, Zarząd WZSS w Poznaniu w trybie § 37 ust. 2 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, na posiedzeniu w dniu 24 października 2014 roku dokonał kooptacji do swojego składu następującej osoby:

  • Pan Wojciech Kowalczyk – delegat na Walne Zebranie WZSS w Poznaniu z ramienia Myśliwskiego Klubu Strzeleckiego „DIANA” w Poznaniu.
§ 3.

1.    Osoba określona w § 2 niniejszej uchwały, przed jej podjęciem spełniła warunki, o których mowa w § 37 ust. 3.

2.    Pan Wojciech Kowalczyk będzie pełnił funkcję członka Zarządu WZSS w Poznaniu, do końca kadencji obecnych władz WZSS.

§ 4.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.