Poznań, dnia 22 grudnia 2014 roku


Uchwała nr 25 / 2014

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie ustania członkostwa  
w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
Bractwa Kurkowego im. Ks. Stanisława Łakoty
64 - 840 Budzyń, ul. Wł. Łokietka 31.


Działając na mocy § 39 pkt 11 lit. b, w związku z § 21 ust. 1 Statutu WZSS w Poznaniu , na podstawie otrzymanego pisemnego wniosku Bractwa Kurkowego im. Ks. Stanisława Łakoty, 64 - 840 Budzyń, ul. Wł. Łokietka 31, z dnia 3 października 2014 roku L.dz. WZSS – 26 / 2014, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu skreśla z listy członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Bractwo Kurkowe im. Ks. Stanisława Łakoty w Budzyniu, zarejestrowane pod numerem ewidencyjnym 29 / W1 / 12, z zastrzeżeniem § 3 niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wraz z ustaniem członkostwa, o którym mowa w § 1, ustaje również prawo skreślonego podmiotu do reprezentacji w Walnym Zebraniu Delegatów, wynikające z § 29 ust. 1 Statutu Związku oraz pozostałe prawa członka zwyczajnego wynikające z zapisów § 20 ust. 1 Statutu Związku.

§ 3.

Zgodnie z zapisem § 21 ust. 1 Statutu Związku, niniejsza uchwała staje się skuteczna po uregulowaniu przez podmiot określony w § 1 składek członkowskich należnych WZSS w Poznaniu, na podstawie § 19 pkt 4 Statutu Związku w wysokości określonej w 6 ust. 1 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu .

§ 4.

1.   Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.   Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.