Poznań, dnia 18 marca 2015 roku

Uchwała nr 3 / 2015

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2015 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Na podstawie § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Zarząd WZSS w Poznaniu przyjmuje Kalendarz Imprez Strzeleckich na rok 2015 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

2.    Dokument o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.