Poznań, dnia 8 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 4 / 2015

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia klubów strzeleckich w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.


Działając na mocy § 39 pkt 11 lit. a, w związku z § 17 ust. 1 Statutu  WZSS w Poznaniu, postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Zarząd WZSS w Poznaniu, na podstawie pisemnego wniosku z dnia 5 lutego 2015 roku, Ldz. WZSS-6/2015, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego,

Klub Strzelectwa Sportowego LOK „MUSZKIET”
62 – 500 Konin, ul. Zofii Urbanowskiej 16;
zarejestrowany w Ewidencji Klubów Sportowych Prezydenta Miasta Konina pod numerem 28;
pod numerem ewidencyjnym WZSS – 34/W1/15.


2.    Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu WZSS, Zarząd Związku określa podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu WZSS z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 Statutu WZSS:

    1)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu WZSS – 1 delegat;
    2)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu WZSS – niespełnione kryteria;
    3)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu WZSS – niespełnione kryteria;
    4)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.

3.    Łącznie podmiot określony w ust. 1 będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów WZSS, przez najbliższą kadencję władz Związku jednym delegatem, z zastrzeżeniem § 5 niniejszej uchwały.

§ 2.

1.    Zarząd WZSS w Poznaniu, na podstawie pisemnego wniosku z dnia 13 marca 2015 roku, Ldz. WZSS-13/2015, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego,

Klub Strzelecki "DEFENDU" Spółka z o.o.
60 - 685 Poznań, ul. Królewska 25 / 4;
zarejestrowany w KRS nr 0000547984;
REGON: 361007608;
NIP: 9721253813;
pod numerem ewidencyjnym WZSS – 35/W1/15.


2.    Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu WZSS, Zarząd Związku określa podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu WZSS z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 Statutu WZSS:

    1)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu WZSS – 1 delegat;
    2)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu WZSS – niespełnione kryteria;
    3)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu WZSS – niespełnione kryteria;
    4)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.

3.    Łącznie podmiot określony w ust. 1 będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów WZSS, przez najbliższą kadencję władz Związku jednym delegatem, z zastrzeżeniem § 5 niniejszej uchwały.

§ 3.

1.    Zarząd WZSS w Poznaniu, na podstawie pisemnego wniosku z dnia 13 marca 2015 roku, Ldz. WZSS-12/2015, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego,

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wlkp. rok zał. 1730
63 - 400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliska 87;
zarejestrowany w KRS nr 0000042878;
REGON: 250763336;
NIP: 6222400938;
pod numerem ewidencyjnym WZSS – 36/W1/15.

2.    Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu WZSS, Zarząd Związku określa podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu WZSS z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 Statutu WZSS:

    1)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu WZSS – 1 delegat;
    2)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu WZSS – niespełnione kryteria;
    3)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu WZSS – niespełnione kryteria;
    4)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.

3.    Łącznie podmiot określony w ust. 1 będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów WZSS, przez najbliższą kadencję władz Związku jednym delegatem, z zastrzeżeniem § 5 niniejszej uchwały.

§ 4.

Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu WZSS, członkowstwo w Związku w tym także prawo do reprezentacji przez delegata na Walne Zebranie WZSS, podmiotów określonych w § 1, 2 i 3, staje się skuteczne w momencie wypełnienia postanowień § 5 niniejszej uchwały.

§ 5.

Mając na uwadze wypełnienie postanowień § 5 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu, Zarząd Związku zobowiązuje podmiot określony w § 1, do terminowego opłacania składek członkowskich oraz wpisowego, określonych w § 6 ust. 1 i 2 cytowanego przepisu, zaliczanych na poczet opłat za rok 2015.

§ 6.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.