Poznań, dnia 8 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 5 / 2015

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustania członkostwa  
w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych
62 – 800 Kalisz, ul. Wał Jagielloński 9.

Działając na mocy § 39 pkt 11 lit. b, w związku z § 21 ust. 1 Statutu WZSS w Poznaniu, na podstawie otrzymanego pisemnego wniosku Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych 62 – 800 Kalisz, ul. Wał Jagielloński 9, z dnia 25 lutego 2015 roku L.dz. WZSS – 8 / 2015, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu skreśla z listy członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych, zarejestrowane pod numerem ewidencyjnym 28 / W1 / 12, z zastrzeżeniem § 3 niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wraz z ustaniem członkostwa, o którym mowa w § 1, ustaje również prawo skreślonego podmiotu do reprezentacji w Walnym Zebraniu Delegatów, wynikające z § 29 ust. 1 Statutu Związku oraz pozostałe prawa członka zwyczajnego wynikające z zapisów § 20 ust. 1 Statutu Związku.

§ 3.

Niniejsza uchwała staje się skuteczna w dniu jej podjęcia z uwagi na fakt uregulowania przez podmiot określony w § 1, w dniu 4 lutego 2015 roku, składek członkowskich należnych WZSS w Poznaniu, na podstawie § 19 pkt 4 Statutu Związku w wysokości określonej w 6 ust. 1 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu, zgodnie z Notą Składkową z dnia 29 grudnia 2014 roku, L.dz. WZSS-32-13/2014.

§ 4.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.