Poznań, dnia 8 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 7 / 2015

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Na podstawie § 39 pkt 14 w związku z § 28 ust. 4, Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, na dzień 14 maja 2015 roku.

§ 2.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów, o którym mowa w § 1, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 1 Statutu Związku, zostaje zwołane w:

    1)    pierwszym terminie – o godz. 17.00

    2)    drugim terminie – o godz. 17.30 – co pozostaje w zgodności z zapisem § 31 ust. 2 Statutu Związku.

§ 3.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów, o którym mowa w § 1, odbędzie się w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3.

§ 4.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS w Poznaniu, stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1.    Na podstawie § 39 pkt 26 Zarząd WZSS w Poznaniu postanawia, przyjąć projekt Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS w Poznaniu w dniu 14 maja 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

2.    Dla prawomocności regulaminu, o którym mowa w ust. 1, niezbędne jest przyjęcie go w głosowaniu przez Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów WZSS w Poznaniu w dniu 14 maja 2015 roku.

§ 6.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
Poznań, dnia 8 kwietnia 2015 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 7 / 2015
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Porządek
obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
w dniu 14 maja 2015 roku


1.    Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS w Poznaniu.
2.    Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS  w Poznaniu, w dniu 14 maja 2015 r.
3.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego WZSS w Poznaniu.
4.    Wybór Sekretarza – Protokolanta Walnego Zebrania Sprawozdawczego WZSS w Poznaniu
5.    Wybór komisji:
    5.1.    mandatowej
    5.2.    skrutacyjnej
    5.3.    uchwał i wniosków.
6.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawidłowości zwołanego zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

7.    Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Zebrania:
    7.1.    Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów WZSS w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r.
    7.2.    Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu WZSS z działalności w roku 2014:
    7.2.1.    z realizacji uchwał WZD – część finansowa;
    7.2.2.    z realizacji uchwał WZD – część dotycząca zapisów uchwał w odniesieniu do działań Zarządu Związku;
    7.2.3.    z realizacji przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych WZSS.
    7.3.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
    7.4.    Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
    7.5.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi WZSS w Poznaniu  za rok 2014.
    7.6.    Przedstawienie Walnemu Zebraniu projektu uchwały zatwierdzającej plan finansowy Związku na rok 2015 – preliminarz wydatków.
    7.7.    Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.
    7.8.    Głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą plan finansowy Związku na rok 2015 – preliminarz wydatków.
    7.9.    Wolne wnioski.
    7.10.    Przerwa – około 15 minut na potrzeby Komisji Uchwał i Wniosków.
    7.11.    Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków.
    7.12.    Głosowania nad propozycjami uchwał i wniosków.
    7.13.    Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS  w Poznaniu.

8.    Wnioski w sprawie zmian w porządku obrad, głosownie nad zatwierdzeniem porządku obrad Zebrania.
9.    Procedowanie nad zatwierdzonym porządkiem obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów WZSS w Poznaniu.
10.    Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów WZSS w Poznaniu po wyczerpaniu wszystkich punktów przewidzianych w zatwierdzonym porządku obrad

Poznań, dnia 8 kwietnia 2015 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 8 / 2015
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

PROJEKT

Regulaminu
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu,
w dniu 14 maja 2015 r.


 
§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów, nazywane dalej Zebraniem, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w dniu 14 maja 2015 r. zwanego dalej Związkiem, obraduje w oparciu o Statut Związku oraz niniejszy Regulamin.

§ 2

Główne cele Zebrania:

    1)    sprawozdanie z działalności Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej za rok 2014;
    2)    udzielenie absolutorium Zarządowi Związku za rok 2014;
    3)    podjęcie uchwał dotyczących bieżącej działalności Związku.

§ 3

1.    Na podstawie § 29 ust. 1 i 2 Statutu Związku w zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym, czynnym i biernym prawem wyborczym, delegaci członków zwyczajnych Związku.

2.    Na podstawie  § 29 ust. 4 pkt 1 Statutu Związku w Zebraniu biorą udział z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, nie będący delegatami.

3.    W Zebraniu mogą uczestniczyć także z głosem doradczym zaproszeni goście i inne osoby, zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 5. Gościom nie przysługuje prawo składania wniosków personalnych dotyczących wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz członków poszczególnych komisji Zebrania. Goście nie mają czynnych ani biernych praw wyborczych.

§ 4

1.    Zgodnie z § 31 Statutu Związku Zebranie zwoływane jest w pierwszym i drugim terminie. Jest prawomocne i może podejmować uchwały:

    1)    w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy delegatów;
    2)    w drugim terminie – przy obecności  co najmniej 1/3 delegatów.

§ 5

Zebranie otwiera Prezes lub Wiceprezes Związku, który wnioskuje o dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania, oraz Sekretarza Zebrania, który jest jednocześnie protokolantem.

§ 6

1.    Przewodniczący Zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym, spośród osób określonych w § 3 ust. 1 i 2. Kieruje on obradami, czuwa nad sprawnym ich przebiegiem zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przedstawia kandydatury do poszczególnych komisji zebrania, udziela głosu uczestnikom zebrania, podejmuje doraźne decyzje w sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem.

2.    Sekretarz Zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym, spośród osób określonych w § 3 ust. 1 i 2, a jego zadaniem jest zapisywanie przebiegu obrad i sporządzenie protokółu, który przedstawia  do podpisu przewodniczącemu Zebrania w okresie 7 dni od jego zakończenia.

3.    Obliczenia głosów w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 dokonuje osoba wskazana w § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 7

1.    Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza, wybrany Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory Komisji Mandatowej, zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszego Regulaminu, która działa na podstawie § 13 niniejszego Regulaminu.

2.    Po dokonaniu wyboru Komisji Mandatowej Przewodniczący Zebrania przekazuje jej przewodniczącemu listę obecności, a w następnej kolejności, po upływie czasu niezbędnego do jej sprawdzenia, udziela głosu Przewodniczącemu Komisji Mandatowej, który przestawia sprawozdanie określające prawomocność Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.    W przypadku gdy:

    1)    Komisja Mandatowa stwierdzi, że Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie i posiada zdolność do podejmowania uchwał, Przewodniczący Zebrania przechodzi do następnych czynności określonych niniejszym Regulaminem, mających na celu przejście do porządku obrad.

    2)    Komisja Mandatowa stwierdzi brak zdolności Zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, Przewodniczący Zebrania odracza jego obrady do drugiego terminu.

4.    Obrady w drugim terminie rozpoczynają się  od czynności określonych w § 5 i § 6 oraz § 7 ust. 1 i 2. W przypadku gdy:

    1)    Komisja Mandatowa stwierdzi, że Zebranie jest prawomocne w drugim terminie i posiada zdolność  do podejmowania uchwał, Przewodniczący Zebrania przechodzi do następnych czynności określonych niniejszym Regulaminem, mających na celu przejście do porządku obrad.

    2)    Komisja Mandatowa stwierdzi brak zdolności Zebrania do podejmowania uchwał w drugim terminie, Przewodniczący zebrania zamyka jego obrady.

5.    Po wypełnieniu postanowień zawartych  w ust. od 1 do 4, Przewodniczący Zebrania poddaje dyskusji proponowany przez Zarząd Związku Regulamin Obrad. Następnie po naniesieniu zgłoszonych poprawek poddaje go pod głosowanie Zebrania.

6.    Po przyjęciu Regulaminu obrad Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory pozostałych komisji Zebrania, określonych w § 12 niniejszego Regulaminu, których zakres działania normują kolejno: § 14 i § 15.

7.    Po dokonaniu wyboru komisji Zebrania Przewodniczący Zebrania poddaje dyskusji proponowany porządek  obrad. Następnie wraz ze zgłoszonymi  poprawkami odczytuje ostatecznie ustalony porządek obrad i poddaje go pod głosowanie Zebrania. Po przyjęciu przez Zebranie, Przewodniczący przechodzi do procedowania nad pierwszym punktem porządku obrad.

8.    Obliczenia głosów w przypadkach określonych w ust. 1; 5 i 6 dokonuje Sekretarz Zebrania.

§ 8

1.    Uczestnikom Zebrania przysługuje prawo głosu w dyskusji po uprzednim zgłoszeniu się do Przewodniczącego Zebrania i uzyskaniu  od niego potwierdzenia prawa zabrania głosu.

2.    Przewodniczący Zebrania może określić maksymalny czas trwania jednego wystąpienia oraz zadecydować o jednokrotnym zabieraniu głosu w danej sprawie przez każdego z uczestników Zebrania.

3.    Przewodniczący Zebrania może odebrać głos uczestnikowi Zebrania, jeśli jego wystąpienie przekracza ustalony czas  lub nie licuje z powagą obrad.

4.    Mówca może poruszać w swoim wystąpieniu tylko sprawę, która znajduje się w porządku obrad lub na której omówienie otrzymał głos.

§ 9

1.    O kolejności dyskusji i głosowania nad zgłoszonymi wnioskami, projektami Uchwał i poprawkami decyduje Przewodniczący Zebrania.

2.    W razie zgłoszenia wniosków w tych samych sprawach, przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie wniosek dalej idący jako pierwszy.

3.    Poprawki są zgłaszane przed głosowaniem, którego dotyczą.

4.    Przyjęcie poprawki jest uwarunkowane przyjęciem całego wniosku lub projektu Uchwały w poprawionej formie.

5.    Po przyjęciu wniosku lub projektu Uchwały w całości, żadnych poprawek zgłaszać  nie wolno.

6.    Na żądanie przewodniczącego Zebrania wniosek powinien być zgłoszony na piśmie.

7.    Wniosek może być cofnięty przez wnioskodawcę, jednak tylko przed przystąpieniem do głosowania. Każdy z uczestników Zebrania ma prawo podtrzymania wniosku cofniętego przez wnioskodawcę.

8.    W razie przyjęcia wniosku, o przystąpienie do głosowania bez dyskusji, przerwaniu lub odroczeniu dyskusji, nikt głosu już  nie otrzymuje, lecz przystępuje się od razu do głosowania, względnie w przypadku odroczenia dyskusji, do następnego punktu porządku obrad.

9.    Po zamknięciu dyskusji i odbytym głosowaniu nie można zabierać głosu  w danej sprawie.

§ 10

1.    Każdy delegat może zgłosić wniosek w sprawie formalnej.

2.    Do wniosków formalnych zaliczają się wnioski dotyczące:

    1)    przystąpienia do głosowania bez dyskusji lub przerwanie dyskusji;
    2)    odesłania sprawy do komisji;
    3)    odroczenia dyskusji;
    4)    zmiany porządku dziennego;
    5)    prowadzenia obrad;
    6)    zmiany sposobu głosowania na tajny;
    7)    spraw nagłych.

§ 11

1.    Na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Związku, zatwierdzanie porządku obrad, przyjęcie Regulaminu Zebrania, podejmowanie uchwał i wniosków oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, a także członków poszczególnych komisji, następuje zwykłą większością głosów.

2.    Na podstawie § 26 ust. 3, zatwierdzanie porządku obrad, przyjęcie Regulaminu Zebrania, podejmowanie uchwał i wniosków, a także wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz członków poszczególnych komisji następuje w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 18 Regulaminu.

3.    Do udziału w głosowaniu uprawnieni są tylko i wyłącznie delegaci członków zwyczajnych Związku, określeni w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

4.    Każdemu delegatowi przysługuje prawo  do jednego głosu z wyłączeniem przypadku gdy liczba głosów przeciw i za równoważy się. W takiej sytuacji, zgodnie z § 26 ust. 2 Statutu o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.

5.    Po wyczerpaniu dyskusji względnie przyjęciu wniosku o zamknięcie dyskusji, Przewodniczący Zebrania zamyka dyskusję i zarządza głosowanie.

6.    Od chwili przystąpienia do głosowania nikomu nie wolno zabierać głosu.

7.    Głosowanie jawne odbywa się przez podnoszenie rąk z mandatami.

§ 12

Zebranie wybiera tylko i wyłącznie spośród delegatów następujące Komisje:

    1)    Mandatową;
    2)    Uchwał i Wniosków;
    3)    Skrutacyjną.

§ 13

1.    Komisja Mandatowa składa się z 2 lub 3 osób, tj. przewodniczącego oraz członka lub dwóch członków Komisji.

2.    Wyboru Komisji dokonuje Zebranie, spośród członków zaproponowanych przez Przewodniczącego Zebrania  lub delegatów.

3.    Kandydat musi wyrazić zgodę  na kandydowanie.

4.    Zadania Komisji:

    1)    określenie ogólnej liczby uprawnionych delegatów,

    2)    ustalenie liczby obecnych delegatów,

    3)    badanie uprawnienia delegatów do pełnoprawnego uczestnictwa  w Zebraniu,

    4)    obliczanie stosunku liczby obecnych delegatów do ogólnej liczby uprawnionych delegatów,

    5)    orzekanie o prawomocności Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.    Po zakończeniu prac przewodniczący Komisji składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z dokonanych ustaleń i przekazuje protokół Przewodniczącemu Zebrania.

6.    Po wypełnieniu postanowień § 5 Komisja ulega likwidacji. Członkowie Komisji Mandatowej mogą być członkami innych Komisji Zebrania.

§ 14

1.    Komisja Uchwał i Wniosków składa się z 2  lub 3 osób,   tj. przewodniczącego oraz członka lub dwóch członków Komisji.

2.    Wyboru Komisji dokonuje Zebranie, spośród członków zaproponowanych przez Przewodniczącego Zebrania lub delegatów.

3.    Kandydat musi wyrazić zgodę  na kandydowanie.

4.    Zadania Komisji:

    1)    Dokonanie analizy pod względem formalnym i merytorycznym wniosków zgłoszonych do Przewodniczącego Zebrania, jak też zawartych w materiałach i wystąpieniach uczestników;

    2)    Przygotowanie projektów Uchwał Zebrania.

5.    Jeżeli zdaniem Komisji określone wnioski są nierealne lub niecelowe, Komisja przedstawia propozycję odrzucenia ich przez Zebranie.

6.    Przewodniczący Komisji referuje wnioski i projekty Uchwał, nad którymi można przeprowadzić dyskusje oraz głosowanie w sprawie ewentualnych zmian i przyjęcia wniosku lub grupy wniosków.

7.    Komisja sporządza ostateczne brzmienie Uchwał i przekazuje je Przewodniczącemu Zebrania.

§ 15

1.    Komisja Skrutacyjna składa się z 2 lub 3 osób, tj. przewodniczącego oraz członka lub dwóch członków Komisji.

2.    Wyboru Komisji dokonuje Zebranie, spośród członków zaproponowanych przez Przewodniczącego Zebrania lub delegatów.

3.    Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

4.    Zadaniem Komisji jest zliczanie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań odbywających się w czasie Zebrania, począwszy od momentu określonego w § 7 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

5.    Po zakończonych głosowaniach, przewodniczący Komisji przekazuje Przewodniczącemu Zebrania informację dotyczącą wyników głosowania, podając liczbę głosów za, przeciw i wstrzymujących się.

§ 16

Głos oddany w czasie Zebrania jest nieważny w przypadku:

    1)    oddania go przez osobę inną niż ta określona w § 3 ust. 1, niniejszego Regulaminu;

    2)    oddania go poprzez podniesienia ręki bez widocznego mandatu, czyli niezgodnie z postanowieniami § 11 ust. 7 niniejszego Regulaminu;

    3)    oddania go po czasie głosowania, zarządzonym przez Przewodniczącego Zebrania.


§ 17

Zabrania się przekazywania mandatów delegata innym osobom uczestniczącym w Zebraniu, w celu oddania głosu, w zastępstwie. Nieobecność na sali obrad delegata w czasie zarządzonego głosowania, pozbawia go prawa do oddania głosu.

§ 18

1.    Na wniosek delegata, forma głosowania, o której mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu, może ulec zmianie na głosowanie tajne.

2.    Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi być przegłosowany i uzyskać większość określoną  w § 11 ust. 1 Regulaminu.

3.    Głosowanie tajne odbywa się  na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania.

4.    Sporządzenie kart do głosowania w formie tajnej spoczywa na Komisji Skrutacyjnej.

5.    Zorganizowanie głosowania tajnego należy do Komisji Skrutacyjnej.

6.    Sporządzenie protokołu zawierającego wyniki głosowania tajnego, który jest dołączany do protokołu Zebrania, należy  do przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

7.    Na wniosek delegata lub Przewodniczącego Zebrania Komisja Mandatowa i Komisja Uchwał i Wniosków mogą być wybrane w tym samym składzie od samego początku Zebrania.  

§ 19

Z przebiegu Zebrania sporządzany jest protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.

§ 20

Regulamin wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Zebranie.