Poznań, dnia 21 lipca 2015 roku

Uchwała nr 17 / 2015

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Poznaniu obozu szkoleniowego dla zawodników zrzeszonych w nim klubów, w zakresie dyscypliny karabin.

Działając na mocy § 39 pkt 10 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , w związku z § 2 pkt 12 Uchwały nr 6 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, po rozparzeniu pisemnego wniosku członka zwyczajnego Związku:

  • UKS „DELFIN” w Biedrusku (15/W1/11)
z dnia 7 lipca 2015 roku L.dz. WZSS–23/2015 rezerwuje ze środków własnych kwotę 1 800,00 zł (tysiącosiemset złotych 00/100) jako wsparcie działalności szkoleniowej, wykonywanej w ramach obozu szkoleniowego organizowanego w dniach od 24 lipca do 4 sierpnia 2015 roku, w miejscowości Złotoryja, dla zawodników dyscypliny karabin z klubów:

  • UKS „DELFIN” w Biedrusku (15/W1/11);
  • Wojskowy Klub Sportowy „GRUNWALD” w Poznaniu (9/W1/11).
2.    Realizacja ust. 1 nastąpi w formie opłacenia dokumentów finansowych wystawionych na Związek, wskazanych lub wystawionych przez podmioty wymienione w ust. 1.

3.    Przekroczenie limitu dofinansowania, może nastąpić o wartość 20% kwoty wskazanej w ust. 1.

§ 2.

1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.