Poznań, dnia 1 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 20 / 2015

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 1 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Opalenicy.


Działając na mocy § 39 pkt 11 lit. a, w związku z § 17 ust. 1 oraz § 12 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na podstawie Uchwały nr 2 / 2015 Zarządu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa z dnia 11 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia w poczet członka zwyczajnego LOZS, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Związku:

Kurkowe Bractwo Strzeleckie,
64 – 330 Opalenica, ul. Parkowa 44,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000098328,
nr REGON 639824657,

pod numerem ewidencyjnym WZSS – 28/W2/15.

§ 2.

Podmiot określony w § 1 niniejszej uchwały pozostaje członkiem zwyczajnym Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, co oznacza, że jego działalność w strukturach Związku będzie realizowana na podstawie § 16 Statutu Związku.

§ 3.

Zgodnie z zapisem § 2 niniejszej uchwały, w oparciu o § 7 ust. 3 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Związku , w przypadku członka określonego w § 1 nie mają zastosowania postanowienia § 17 ust. 2 Statutu Związku, a niniejsza uchwała staje się skuteczna z dniem jej podjęcia przez Zarząd Związku.

§ 4.

Zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, członek określony w § 1 posiada już reprezentanta w Związku, którym jest Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa w związku z czym nie zachodzą przesłanki do zastosowania dyspozycji § 30 ust. 4 Statutu Związku.

§ 5.

1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.