Poznań, dnia 2 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 22 / 2015

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie ustania członkostwa  
w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
Uczniowskiego Klubu Strzeleckiego „KOPERNIK”
62 – 510 Konin, ul. Aleje 1 Maja 22.

Działając na mocy § 39 pkt 11 lit. b, w związku z § 21 ust. 3 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , na podstawie Decyzji nr 2 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 listopada 2015 roku L.dz. SO.4221.6.2015, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, skreśla z listy członków zwyczajnych Związku, Uczniowski Klub Strzelecki „KOPERNIK”, 62 – 510 Konin, ul. Aleje 1 Maja 22, zarejestrowane pod numerem ewidencyjnym 21 / W1 / 11.

§ 2.

Wraz z ustaniem członkostwa, o którym mowa w § 1, ustaje również prawo skreślonego podmiotu do reprezentacji w Walnym Zebraniu Delegatów Związku, wynikające z § 29 ust. 1 Statutu Związku oraz pozostałe prawa członka zwyczajnego wynikające z zapisów § 20 ust. 1 Statutu Związku.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, gdyż podmiot określony w § 1 posiada uregulowane składki członkowskie, co wyczerpuje zapis § 21 ust. 1 Statutu Związku.

§ 4.

1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Związku.