Poznań, dnia 10 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 23 / 2015

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Myśliwskiego Klubu Sportowego „DIANA” w Poznaniu.


Działając na mocy § 39 pkt 5 i 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 7 Uchwały nr 6 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, po przeanalizowaniu kosztów poniesionych przez:

Myśliwski Klub Sportowy „DIANA” w Poznaniu (7/W1/11),

obciążających środki własne wskazanego powyżej podmiotu, wydatkowanych na:

  • wsparcie zadania publicznego pt. „Remont Strzelnicy Sportowej dla konkurencji olimpijskich Trap i Double Trap – etap pierwszy”, wspieranego przez Urząd Marszałkowski woj. wielkopolskiego, realizowanego na Obiekcie „LIZAWKA” Poznań – Antoninek, ul. Bałtycka 1, 61-013 Poznań,
  • organizację III Rundy „Pucharu Polski” w strzelaniach do rzutków, organizowanej w terminie od 27 do 30 sierpnia 2015 roku, na tym samym obiekcie,
przekazuje ze środków własnych Związku, kwotę 5 000,00 zł (pięćtysięcy złotych 00/100) Myśliwskiemu Klubowi Sportowemu „DIANA” w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów statutowych.

2.    Realizacja ust. 1 nastąpi w formie przelewu środków finansowych na  rachunek bankowy Myśliwskiego Klubu Sportowego „DIANA” w Poznaniu.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Związku.