Poznań, dnia 10 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 26 / 2015

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie działań Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wobec projektu zmian Dyrektywy Rady Europy
z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (91/477/EWG).


Działając na mocy § 39 pkt 27 w związku z § 10 pkt 11, 13 i 17 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , w związku z Uchwałą nr 21 / 2015 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie stanowiska Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wobec projektu zmian Dyrektywy Rady Europy z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (91/477/EWG), postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, postanawia w celu przeciwdziałania wprowadzeniu zmian prawnych, proponowanych przez Komisję Europejską w Dyrektywie Rady z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (91/477/EWG) podejmować wszelkie przewidziane prawem działania, w szczególności wystąpić ze sprzeciwem uchwalonym Uchwałą nr 21 / 2015 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie stanowiska Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wobec projektu zmian Dyrektywy Rady Europy z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (91/477/EWG), do uprawnionych osób, organów i instytucji.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Związku.