Poznań, dnia 10 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 27 / 2015

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie terminów organizacji zawodów rangi Mistrzostw Wielkopolski
w roku 2016.


Działając na mocy § 39 pkt 25 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , w związku z § 2 pkt 10 Uchwały nr 6 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku, a także na podstawie Uchwały nr 21 / 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie organizacji cyklicznych zawodów strzeleckich rangi Mistrzostw Wielkopolski, postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, zorganizuje w roku 2016:

     1)    Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu z broni pneumatycznej, które odbędą się w dniu 12 marca 2016 roku, w miejscowości Rawicz;

     2)    Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniach pistoletowych, które odbędą się w dniach 8 i 9 października 2016 roku, w miejscowości Poznań.

2.    Szczegółowy sposób organizacji zawodów, o których mowa w ust. 1, zostanie określony w odrębnych uchwałach Zarządu Związku.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Związku.