Poznań, dnia 9 lutego 2016 roku

Uchwała nr 1 / 2016

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 9 lutego 2016 roku
w sprawie uczestnictwa Związku w Targach Myślistwa i Strzelców KNIEJE, których organizatorem są Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Na podstawie § 39 pkt 5 oraz pkt 23 w związku z § 10 pkt 13 i 17 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w związku z Uchwałą nr 25 / 2015 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzięcia udziału w imprezie o nazwie Targi Myślistwa i Strzelców KNIEJE postanawia się co następuje:

§ 1.

Wielkopolski Związku Strzelectwa Sportowego, nazywany dalej „Związkiem”, w dniach od 12 do 14 lutego 2016 roku, zorganizuje stoisko wystawiennicze wraz ze strzelnicami opartymi o trenażery elektroniczne w ramach imprezy targowej, organizowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, nazywane dalej „Organizatorem”, o nazwie:

Targi Myślistwa i Strzelców KNIEJE

nazywane dalej „Targami”.

§ 2.

1.    Koszty organizacyjne Targów spoczywają na Związku i zostaną pokryte ze środków własnych.

2.    Rozliczenie kosztów organizacji stosika w ramach Tragów, nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Związkiem i Organizatorem.

3.    W ramach kosztów, o których mowa w ust. 1, Związek dokona zakupu:

     1)     projektora multimedialnego o charakterystyce wyświetlania obrazu w jakości HD;

     2)    mini projektora multimedialnego, charakteryzującego się możliwością działania na zasilaniu bateryjnym, posiadającego własną pamięć wewnętrzną i obsługującego formaty obrazu w jakości HD;

     3)    materiałów promocyjnych w postaci banerów i reklam z oznaczeniami Związku.

§ 3.

1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Związku.