Poznań, dnia 11 kwietnia 2016 rokuUchwała nr 8 / 2016

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Na podstawie § 39 pkt 14 w związku z § 28 ust. 4, Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, na dzień 11 maja 2016 roku.

§ 2.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów, o którym mowa w § 1, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 1 Statutu Związku, zostaje zwołane w:

1)    pierwszym terminie – o godz. 16.30;

2)    drugim terminie – o godz. 17.00 – co pozostaje w zgodności z zapisem § 31 ust. 2 Statutu Związku.

§ 3.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów, o którym mowa w § 1, odbędzie się w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3.

§ 4.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS w Poznaniu, stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1.    Na podstawie § 39 pkt 26 Zarząd WZSS w Poznaniu postanawia, przyjąć projekt Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS w Poznaniu w dniu 11 maja 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

2.    Dla prawomocności regulaminu, o którym mowa w ust. 1, niezbędne jest przyjęcie go w głosowaniu przez Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów WZSS w Poznaniu w dniu 11 maja 2016 roku.

§ 6.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 6 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.