Poznań, dnia 11 kwietnia 2016 roku

Uchwała nr 9 / 2016

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
Stowarzyszenia „ZBROJOWNIA”,
61 – 160 Czapury, ul. Malinowa 16.

Na podstawie § 39 pkt 11 lit. a, w związku z § 17 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, na podstawie pisemnego wniosku z dnia 14 marca 2016 roku, Ldz. WZSS-10/2016, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Związku:

Stowarzyszenie „ZBROJOWNIA”
61 – 160  Czapury, ul. Malinowa 16
KRS: 0000541562
REGON: 360684318
NIP: 7831721881

pod numerem ewidencyjnym WZSS – 37/W1/16.

2.    Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu Związku, Zarząd Związku określa podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie Delegatów Związku, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu Związku z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 tego samego przepisu:

1)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Związku – 1 delegat;
2)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu Związku – niespełnione kryteria;
3)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Związku – 2 delegatów;
4)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu Związku – niespełnione kryteria.

3.    Łącznie podmiot określony w ust. 1 będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Związku, do końca obecnej kadencji władz Związku trzema delegatami, z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Związku, członkowstwo w Związku, w tym także prawo do reprezentacji przez delegata na Walne Zebranie Delegatów Związku, podmiotu określonego w § 1, staje się skuteczne w momencie wypełnienia postanowień § 3 niniejszej uchwały.

§ 3.

Mając na uwadze wypełnienie postanowień § 5 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich  Związku, Zarząd Związku zobowiązuje podmiot określony w § 1, do terminowego opłacania składek członkowskich oraz wpisowego, określonych w § 6 ust. 1 i 2 cytowanego przepisu, zaliczanych na poczet opłat za rok 2016.

§ 4.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Związku.