Poznań, dnia 19 lipca 2016 roku

Uchwała nr 15 / 2015

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 19 lipca 2016 r.
w sprawie zakupu koszulek dla reprezentantów klubów zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego na XXII Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży.

 

Działając na mocy § 39 pkt 27 w związku z § 39 pkt 5 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , w nawiązaniu do Uchwały nr 16 / 2015 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zakupu koszulek dla reprezentantów klubów zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego na XXI Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, pokryje koszty zakupu koszulek z emblematami Związku, dla zawodników i trenerów, którzy będą uczestniczyli w Finałach XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Strzelectwie Sportowym.

2. Zakup, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) 20 koszulek męskich;
2) 10 koszulek damskich.

3. Koszulki, o których mowa w ust. 1, będą wykonane według wzoru określonego w załączniku do Uchwały nr 16 / 2015 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zakupu koszulek dla reprezentantów klubów zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego na XXI Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży.

§ 2.  Zakup, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie wykonany ze środków własnych Związku w kwocie 1 330,49 zł (jedentysiąctrzystatrzydzieści złotych 49/100).

§ 3. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.