Poznań, dnia 13 października 2016 roku
 
Uchwała nr 16 / 2016
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Uczniowskiego Klubu Strzeleckiego LOK „LESNA” w Lesznie i Klubu Strzelectwa Sportowego LOK „VIS” w Gostyniu.
 

Działając na mocy § 39 pkt 5 i 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 7 Uchwały nr 6 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku, postanawia się co następuje:
 
§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, po przeanalizowaniu wniosku, skierowanego do Związku pismem z dnia 26 sierpnia 2016 roku (L.dz. WZSS – 26/2016), przez:
 
Uczniowski Klub Strzelecki LOK „LESNA” w Lesznie (18/W1/11),
 
dotyczącego dofinansowania zakupu strojów strzeleckich dla zawodników klubu, startujących w dyscyplinie strzelectwa sportowego karabin, przekazuje ze środków własnych Związku, kwotę 2 500,00 zł (dwatysiącepięćset złotych 00/100) wskazanemu powyżej podmiotowi, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów statutowych.
 
2. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie przelewu środków finansowych na  rachunek bankowy Uczniowskiego Klubu Strzeleckiego LOK „LESNA” w Lesznie.
 
§ 2.  1. Zarząd Związku po przeanalizowaniu kosztów poniesionych przez członka zwyczajnego Związku:
 
Klub Strzelectwa Sportowego LOK „VIS” w Gostyniu (4/W1/11),
 
na organizację i zabezpieczenie logistyczne egzaminów stwierdzających  posiadanie  kwalifikacji  niezbędnych  do  uprawiania sportu strzeleckiego, których bezpośrednim organizatorem był Związek, przekazuje ze środków własnych kwotę 1 580,00 zł (tysiącpięćsetosiemdziesiąt złotych 00/100) Klubowi Strzelectwa Sportowego LOK „VIS” w Gostyniu, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów statutowych.
 
2. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie opłacenia dokumentu finansowego wystawionego na Związek, wskazanego przez podmiot określony w ust. 1.
 
3. Zarząd Związku zatwierdza przelew zrealizowany w celu wykonania ust. 2 na kwotę 1 580,00 zł (tysiącpięćsetosiemdziesiąt złotych 00/100), pokrywający zobowiązanie wynikające z Faktury VAT nr 29/2016 z dnia 28 września 2016 roku, wystawionej przez „Artykuły Myśliwskie i Sportowe Katarzyna Porowska”, obejmującej zakup rzutek strzeleckich na potrzeby Klubu Strzelectwa Sportowego LOK „VIS” w Gostyniu.
 
§ 3. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.