Poznań, dnia 13 października 2016 roku
 
Uchwała nr 18 / 2016
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie zakupu pamiątkowych medali dla zawodników klubów sportowych zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego, którzy zdobyli miejsca na podium Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w roku 2016.
 
 
Działając na mocy § 39 pkt 10 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:
 
§ 1.  1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, postanawia zakupić medale pamiątkowe, dla zawodników klubów zrzeszonych w Związku, którzy zdobyli miejsca na podium Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, rozgrywanych w dniach od 15 do 17 września 2016 roku, we Wrocławiu.
 
2. Zakup, o którym mowa w ust. 1, wykonany zostanie ze środków własnych Związku.
 
3. Medale, o których mowa w ust. 1, zostaną wręczone zawodnikom za pośrednictwem klubów, które są przez nich reprezentowane.
 
§ 2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.