Poznań, dnia 2 listopada 2016 roku

Uchwała nr 19 / 2016

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 14 w związku z § 28 ust. 5, Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Związku, nazywane dalej „Zebraniem”, na dzień 30 listopada 2016 roku.

2. Celem Zebrania jest:

1) wybór delegatów Związku na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w kadencji na lata 2017 – 2020;

2) ustanowienie pełnomocnika do reprezentacji Związku w przypadku zawierania umów i rozstrzygania sporów z członkami Zarządu Związku, na podstawie art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 i 1923).

§ 2. Zebranie Związku, o którym mowa w § 1, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 1 Statutu Związku, zostaje zwołane w:

1) pierwszym terminie – o godz. 16.30;

2) drugim terminie – o godz. 17.00 – co pozostaje w zgodności z zapisem § 31 ust. 2 Statutu Związku.

§ 3. Zebranie Związku, o którym mowa w § 1, odbędzie się w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3.

§ 4. Porządek obrad Zebrania Związku, stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Na podstawie § 39 pkt 26 Zarząd Związku postanawia, przyjąć projekt Regulaminu Zebrania Związku w dniu 30 listopada 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

2. Dla prawomocności regulaminu, o którym mowa w ust. 1, niezbędne jest przyjęcie go w głosowaniu przez Zebranie Związku w dniu 30 listopada 2016 roku.

§ 6. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Związku.

 

  1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego - Porządek obrad
  2. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 19 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego - Projekt Regulaminu