Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych - Sejm RP (isap.sejm.gov.pl)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

---------------------------------------------------------------------------------

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

---------------------------------------------------------------------------------

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

---------------------------------------------------------------------------------

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

---------------------------------------------------------------------------------

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach