Dokumenty Kolegium Sędziów

Wszelkie informacje dotyczące zawodów strzeleckich, a także przesyłanie do akceptacji regulaminów zawodów i obsad sędziowskich prosimy kierować na adres mailowy: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy nie kierować korespondencji mailowej we wskazanych powyżej sprawach do Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZSS - Pana Stanisława Kopaniarza. Obecnie obsługą powyższych czynności zajmować się będzie w jego zastępstwie Pan Ryszard Kapłon. W przypadku strzelań dynamicznych osobą odpowiedzialną za ustalanie składu sędziów i zatwierdzanie regulaminów zawodów jest nadal Grzegorz Namysł.

WAŻNE !!! Zmiana przepisu w regulaminie Kolegium Sędziów PZSS dotycząca ważności licencji sędziowskiej. Źródło: strona internetowa PZSS.

"Informuję, że w regulaminie KS PZSS w § 10 p. 2, zmieniono treść dotyczącą terminu ważności licencji sędziowskiej. Zmiana została zatwierdzona przez Zarząd PZSS.

Treść przepisu po zmianie:

§ 10 (...) 2. Ważność licencji sędziowskiej upływa z końcem roku następnego po roku, w którym odbyły się letnie igrzyska olimpijskie.

W związku z przesunięciem Igrzysk Olimpijskich w Tokio na 2021 rok, licencje sędziowskie wydane z datą ważności 2020, zostają automatycznie przedłużone w systemie PZSS do końca 2022 roku.

Antoni Kamiński
Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS"

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU.

Informuję, że sędziowie strzelectwa sportowego z terenu Wielkopolski, posiadający dodatkowe uprawnienia do sędziowania strzelań w konkurencjach dynamicznych, będą mieli automatycznie przedłużone na lata 2017-2020 rozszerzenia do prowadzenia i nadzorowania strzelań dynamicznych, pod warunkiem uczestniczenia w seminariach  organizowanych  przez Kolegium Sędziów WZSS w Poznaniu, w ramach szkoleń organizowanych na przedłużenia licencji w strzelaniach statycznych (w zakresie minimum bezpieczeństwa i organizacji zawodów strzeleckich) lub udokumentują odbycie szkolenia dla sędziów w konkurencjach dynamicznych organizowane za zgodą PZSS na terenie RP.
 
Sędziowie strzelań dynamicznych, którzy uzyskali uprawnienia w latach 2015-2016 nie mają bezwzględnego obowiązku – do czasu zmiany regulaminów konkurencji dynamicznych - uczestniczenia w w/w szkoleniach.

Powyższe będzie uwzględnione przy przedłużaniu licencji sędziowskich, jeżeli zainteresowani złożą prawidłowo wypełnione i podpisane wnioski o przedłużenia licencji sędziowskich.

Grzegorz NAMYSŁ

Poniżej zamieszczamy komunikat Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego dotyczący przedłużenia ważności licencji sędziowskich na lata 2017-2020 (kolejny letni cykl olimpijski). Prosimy wszytskich sędziów z wielkopolskich klubów o zapoznanie się z jego treścią.

 
Zgodnie z regulaminem Kolegium Sędziów PZSS i zbiorem regulaminów PZSS na lata 2013-2016, wszyscy organizatorzyzawodów ujętych w kalendarzu 2015 Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zobowiązani są stosować się do następujących zasad:

(Regulamin KS PZSS - § 23)

Organizator zawodów, na trzy tygodnie przed imprezą, zobowiązany jest złożyć do Kolegium Sędziów wniosek o wyznaczenie obsady sędziowskiej lub zaproponować do zaakceptowania sędziów mających pełnić kierownicze funkcje w zawodach. W przypadku zawodów dynamicznych termin ten wynosi cztery tygodnie, a organizator zobowiązany jest dodatkowo do przedstawienia opisów torów, które będą ustawione na zawodach, w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami konkurencji.

(Zbiór regulaminów PZSS na lata 2013-2016 – rozdz. 9 i 14)

9. ORGANIZACJA ZAWODÓW

4. Do obowiązków organizatora zawodów należy opracowanie i przesłanie do biura PZSS, nie później niż 30 dni przed zawodami, programu zawodów i harmonogramu strzelania.

Program zawodów powinien zawierać informację o:

    terminie i miejscu zawodów,
    możliwościach i kosztach zakwaterowania,
    terminie nadsyłania zgłoszeń wstępnych,
    terminie nadsyłania zgłoszeń imiennych,
    miejscu i terminie konferencji technicznej,
    programie godzinowym zawodów - harmonogramie strzelania,
    czasie i miejscu organizacji uroczystości otwarcia i zakończenia, wręczania nagród, i wyróżnień,
    czasie i miejscu imprez towarzyszących.

14. ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU SĘDZIOWSKIEGO

1. Przy organizacji zawodów centralnych, zleconych przez PZSS, obowiązują następujące zasady wyznaczania składu sędziowskiego:

sędziów funkcyjnych strzelnicy i biura obliczeń zawodów, na wniosek bezpośredniego organizatora, wyznacza kolegium sędziów właściwego terytorialnie wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego - sędziów pełniących funkcje kierownicze* wyznacza kolegium sędziów PZSS na wniosek organizatora zobowiązanego do wystąpienia do kolegium sędziów o delegowanie sędziów lub akceptację propozycji podanych przez organizatora.

*2. Sędziowskie funkcje kierownicze podczas zawodów:

sędzia główny zawodów, przewodniczący komisji klasyfikacyjnej, sędziowie główni strzelania (konkurencji), kierownik sekcji kontroli broni i wyposażenia, kierownicy torów.

Wnioski o wyznaczenie obsady sędziowskiej lub propozycje składu sędziów do akceptacji przez KS PZSS proszę przesyłać pod adres przewodniczącego KS PZSS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wyłącznie mailowo na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej PZSS w zakładce Kolegium Sędziów.

Wszyscy delegaci techniczni wyznaczeni przez KS PZSS są zobowiązani pilnować, aby nie później niż 30 dni przed zawodami, które będą nadzorować, na stronie internetowej PZSS ukazał się program zawodów i harmonogram strzelania. Delegaci techniczni są również odpowiedzialni za przesyłanie w wersji elektronicznej oficjalnych wyników natychmiast po każdej zakończonej konkurencji oraz komunikatu klasyfikacyjnego natychmiast po zakończonych zawodach pod adres administratora strony PZSS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Delegaci techniczni, których koszty delegacji pokrywa PZSS, natychmiast po zakończonych zawodach, przesyłają do biura PZSS (00-336 WARSZAWA, ul. Kopernika 30) komunikat klasyfikacyjny, sprawozdanie delegata technicznego i rozliczenie delegacji - w wersji papierowej, natomiast do KS PZSS pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - sprawozdanie delegata technicznego w wersji elektronicznej.

Delegaci techniczni, których koszty delegacji pokrywa bezpośredni organizator zawodów, natychmiast po zakończonych zawodach, przesyłają do KS PZSS pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., sprawozdanie delegata technicznego - wyłącznie w wersji elektronicznej !

Wszyscy organizatorzy zawodów regionalnych zgłoszonych do kalendarza 2015 Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego proszeni są o przysłanie do kolegium sędziów PZSS pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. regulaminów zawodów (w wersji elektronicznej) według wzoru podanego na stronie PZSS: pobierz wzór

Regulaminy zawodów regionalnych należy przysyłać najpóźniej do 31 grudnia 2014 roku. Regulaminy zawodów regionalnych zaplanowanych na styczeń 2015 – niezwłocznie, po ukazaniu się tego komunikatu na stronie PZSS.
Zawody regionalne bez załączonych regulaminów zawodów zostaną usunięte z kalendarza PZSS.

 

Antoni Kamiński
Przewodniczący KS PZSS
 

Przede wszytskim należy zwrócić uwagę na nowy Regulamin Kolegium Sędziów z dnia 10 marca 2014 roku.

Osobami upoważnionymi do zatwierdzania Regulaminów Zawodów Stzeleckich oraz składów sędziowskich, w obecnej kadencji władz Związku są:
 
Przewodniczący Kolegium Sędziów - Pan Stanisław Kopaniarz;
adres e-mail -

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


w zastępstwie Przewodniczącego Członek Kolegium Sędziów - Pan Ryszard Kapłon;
adres e-mail -

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


w zakresie strzelań dynamicznych - Członek Kolegium Sędziów - Pan Grzegorz Namysł;
adres e-mail -

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej zamiesczamy informację opublikowaną na stronach PZSS, dotyczącą spraw związanych z przeprowadzaniem zwodów strzeleckich, dotyczących sędziów strzelectwa sportowego. Przede wszytskim nalezy zwrócić uwagę na pierwszy punkt, w którym przytoczony jest przepis zabraniający startu w zawodach sędziom, pelniącym na nich funkcje sędziowskie.
 
Większość z zawartych poniżej zaleceń dotyczy zawodów krajowych organizowanych zgodnie z kalendarzem PZSS, jednak  podstawowe zasady, jakimi są kwestie związane z zatwierdzeniem regulaminów i obsady sedziowskiej, czy chociażby wspominana powyżej sprawa związana ze startem sędziów w ramach prowadzonych przez nich zawodow, są nienaruszalne. Obecny Kalendarz Imprez WZSS na rok 2012 został wprowadzony Uchwałą Zarządu WZSS w Poznaniu (Uchwała nr 3/2012 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2012 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu ). W zwiazku z powyższym wszystkie zwody organizowane na podstawie tego kalendarza powinny mieć zatwierdzone regulaminy oraz uzgodnione obsady sędziowskie, co jest wymogiem:
 
REGULAMINU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO.
 
Zawody ujęte w kalendarzu WZSS, ktore nie będą spełniały tego wymogu, zostaną z niego usunięte, także na podstawie Uchwały Zarządu WZSS, a zawodnicy w nich startujący nie będą mogli na ich podstawie zaliczać osobostartów do przedłużenia licencji zawodniczej na kolejny rok. 
 
 
Szczególy poniżej. 
 
 

Poznań, dnia 11.02.2010 r.


KOLEGIUM SĘDZIÓW
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU
STRZELECTWA SPORTOWEGO
w POZNANIU

                          
Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego informuje, że zawody strzeleckie na szczeblu ogólnopolskim przeprowadzane są zgodnie ze „ZBIOREM REGULAMINÓW PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2009-2012” zatwierdzonym przez Zarząd PZSS 29 listopada 2008 roku. Regulaminy dotyczą sportu kwalifikowanego oraz grupy powszechnej. 
                           
Z postanowień ogólnych „Zbioru regulaminów PZSS” pkt.1.3.4.wynika, że w celu upowszechnienia strzelectwa sportowego organizator może opracować własny regulamin zawodów. Regulamin taki powinien być zatwierdzony przez właściwy terytorialnie wojewódzki związek strzelectwa sportowego. Regulamin musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące konkurencji, ewentualnie określać szczegółowo warunki rozgrywania zawodów: postawy strzeleckie, rodzaj i kaliber broni, rodzaj przyrządów celowniczych, odległości strzelania, wymiary tarcz lub określenie rodzaju celów, liczba strzałów próbnych i ocenianych oraz czas trwania konkurencji. Organizator może wprowadzić do regulaminu zawodów dowolne nietypowe konkurencje np.: strzelanie z obu rąk, strzelanie z pozycji siedzącej z podpórką itp. Warunkiem zatwierdzenia takiego regulaminu jest bezwzględne zapewnienie bezpieczeństwa na strzelnicy, na której mają być przeprowadzone konkurencje zgłoszone przez organizatora. 
                            
Ze Statutu WZSS § 41 ust.7 wynika, że Kolegium Sędziów kieruje całokształtem spraw sędziowskich i czuwa nad prawidłową organizacją i przeprowadzeniem zawodów na terenie województwa wielkopolskiego. Kolegium sędziów działa na podstawie wprowadzonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego, który normuje zakres jego działalności. Regulamin Kolegium Sędziów został przyjęty przez Zarząd WZSS uchwałą nr 12/2009 z dnia 15.04.2009r. Regulamin postanawia, że „Organizator zawodów zobowiązany jest na 15 dni przed terminem rozpoczęcia zawodów złożyć do Kolegium Sędziów WZSS zapotrzebowania na obsadę sędziowską lub przedstawić propozycję sędziów pełniących funkcje kierownicze na zawodach wg wzoru ujętego w załączniku do Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS. Równocześnie należy złożyć regulamin zawodów, szczegółowy program i harmonogram strzelań poszczególnych konkurencji /§22 ust.1 Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS/. Kolegium Sędziów ma prawo wymagać od organizatora zawodów zabezpieczenia właściwej ilości sędziów niezbędnej do zapewnienia bezpiecznego i regulaminowego przebiegu zawodów. 
                       
Zawody i imprezy strzeleckie zorganizowane i przeprowadzone z pominięciem zapisów § 22 Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS nie będą uznane, jako zawody strzelectwa sportowego, ze wszelkimi wynikającymi stąd konsekwencjami.

Jednocześnie przypomina się, że Posiadacze licencji mogą pełnić funkcje sędziowskie wówczas, gdy zostaną powołani na zawody strzeleckie przez Kolegium Sędziów WZSS lub PZSS / § 24 ust.1 Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS i PZSS/. Za czyny niegodne sędziego strzelectwa sportowego stosuje się kary przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZSS/§ 23 ust.2 Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS i PZSS/.

Etyka
Sędziego Strzelectwa Sportowego

Etyka jest to ogół uznawanych w danym społeczeństwie lub środowisku ocen ludzkiego zachowania norm określających powinności, wzory i ideały regulujące postępowanie człowieka, jest to również całokształt wyobrażeń i przekonań dotyczących, co dobre i złe.

Etyka sędziego strzelectwa sportowego to etyka zawodowa gdzie obowiązuje zespół norm moralnych dotyczących obowiązków i powinności sędziego w postępowaniu z zawodnikami i trenerami w czasie trwania zawodów oraz współdziałania między kolegami sędziami.

Sędzia strzelectwa sportowego jak każdy człowiek na odpowiednim stanowisku pracy powinien przestrzegać ogólnie przyjętych zasad moralnych stosowanych w społeczeństwie takich jak: sprawiedliwość, bezstronność, lojalność, uprzejmość, grzeczność, koleżeństwo i umiejętność współdziałania z innymi ludźmi. Ze względu na specyfikę pracy i sposób działania sędziego strzelectwa sportowego wynikają szczególne zakazy i nakazy moralne. Od ich przestrzegania lub łamania zależeć będzie jak oceniana będzie działalność sędziego przez zawodników, trenerów, innych sędziów a również widzów i obserwatorów w czasie trwania zawodów. Dlatego sędzia strzelectwa sportowego powinien w swej działalności kierować się określonymi zasadami i bezwzględnie ich przestrzegać, jeżeli chce uzyskać uznanie za swą działalność.

W szczególności powinien:

 • dbać o zachowanie własnego autorytetu,
 • ciągle doskonalić swą wiedzę specjalistyczną,
 • starannie przygotować się do każdych zawodów pod względem merytorycznym i metodycznym( właściwy ubiór, właściwe plakietki),
 • w czasie prowadzenia zawodów stosować jednakowe kryteria oceny dla wszystkich zawodników podczas kontroli broni, ubiorów, przyjmowania postaw strzeleckich, oceny przestrzelin bez jakiegokolwiek faworyzowania,
 • stwarzać równe szanse wszystkim zawodnikom,
 • swoim zachowaniem na stanowiskach nie przeszkadzać zawodnikom (głośne rozmowy, podglądanie wyników przez lunety itp.),
 • nie wprowadzać nerwowej atmosfery szczególnie w sytuacjach, które wymagają natychmiastowego podjęcia decyzji np. zacięcie broni, zagrożenie bezpieczeństwa, rozpatrzenie protestu itp.
 • w przypadku sytuacji wątpliwych zwracać się do innego sędziego lub Jury celem skonsultowania problemu,
 • sposób odnoszenia się do zawodników i kierowników zespołów winien być  grzeczny, taktowny  lecz stanowczy,
 • komendy należy wydawać głośno, wyraźnie i stanowczo,
 • w podejmowaniu decyzji należy być konsekwentnym, nie przejawiać zbytniej  pobłażliwości i liberalizmu w stosunku do zawodników, kierowników i widzów,
 • zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku przez zawodników osoby towarzyszące jak również widzów,
 • współpracować i umieć współdziałać z pozostałymi sędziami biorącymi udział w zawodach .