Protokół

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 14 maja 2014 r.

W dniu 14 maja 2014 r. o godz. 1700, w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym, ul. Zachodnia 3, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, nazywane dalej Zebraniem, zwołane przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, nazywany dalej Związkiem, na podstawie Uchwały nr 11 / 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu. W posiedzeniu wzięli udział delegaci 22 podmiotów zrzeszonych w WZSS, zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie Uchwały nr 9 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, kadencji władz w latach 2013 – 2016. (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Spośród 72 delegatów na zebranie przybyło 55, nieobecni to 15 osób z następujących podmiotów:

 • BURSZTYN Kalis - 1 osoba,
 • BASZTA Ostrzeszów - 1 osoba,
 • KALIBER Gniezno - 1 osoba,
 • BELLONA Kalisz - 1 osoba,
 • DELFIN Biedrusko - 2 osoby,
 • SPARTAKUS Biedrusko -      1 osoba,
 • LESNA Leszno -     2 osoby,
 • TARCZA  96 Poznań - 2 osoby,
 • KOPERNIK Konin - 1 osoba,
 • KBS Margonin - 1 osoba,
 • Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych - 1 osoba,
 • Bractwo Kurkowe im. Ks. Stanisława Łakoty  - 1 osoba.

Zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 1 cytowanej powyżej Uchwały, o godz. 17.00, Zebranie w pierwszym terminie otworzył Prezes WZSS w Poznaniu Pan Tomasz Pawlak, który powitał wszystkich zgromadzonych delegatów.

Prezes zaproponował kandydaturę Pana Ryszarda Kapłona na Przewodniczącego Zebrania. Zgłosił również Pana Marka Jankowskiego na Sekretarza Zebrania. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie przez wszystkich zgromadzonych delegatów.

Pan Kapłon przejął prowadzenie obrad. Na wstępie zgodnie z § 18 ust. 7 Projektu Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w dniu 14 maja 2014 roku, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 11 / 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zaproponował by Komisja Mandatowa oraz Uchwał i Wniosków została wyznaczona w tym samym składzie, co zostało jednogłośnie przyjęte przez zgromadzonych delegatów. W następnej kolejności Przewodniczący Zebrania zaproponował wybór składu tej Komisji i poprosił o podawanie kandydatur. Z sali padły kandydatury:

 1. Pan Andrzej Tomasik
 2. Pan Maciej Madajka
 3. Pan Tomasz Paterek

Po wyrażeniu zgody przez ww. osoby Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie. Komisja Mandatowa oraz Uchwał i Wniosków została wybrana jednogłośnie. Po krótkiej chwili Komisja wybrała na swojego przewodniczącego, którym został Pan Andrzej Tomasik.

Przewodniczący Zebrania przekazał Przewodniczącemu Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków listę obecności delegatów w celu stwierdzenia przez Komisję prawomocności obrad Zebrania w pierwszym terminie. Po kilku minutach pracy Pan Andrzej Tomasik ogłosił, że na Sali znajduje się 35 delegatów spośród 72 uprawnionych. Zebranie nie posiada kworum i nie jest uprawnione do podejmowania uchwał w pierwszym terminie. W związku z powyższym Przewodniczący Zebrania, na podstawie § 7 ust. 3 pkt 2 Projektu Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w dniu 14 maja 2014 roku, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 11 / 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, odroczył obrady Zebrania do drugiego terminu.

Po przerwie, o godz. 17.30 rozpoczęto Zebranie w drugim terminie.

Zebranie otworzył Prezes WZSS w Poznaniu Pan Tomasz Pawlak, który powitał wszystkich zgromadzonych delegatów i zaproszonych gości.

Prezes, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 4 Projektu Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w dniu 14 maja 2014 roku, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 11 / 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, ponownie zaproponował kandydaturę Pana Ryszarda Kapłona na Przewodniczącego Zebrania. Zgłosił również Pana Marka Jankowskiego na Sekretarza Zebrania. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie przez wszystkich zgromadzonych delegatów.

 

Pan Kapłon przejął prowadzenie obrad. Ponownie zgodnie z § 18 ust. 7 Projektu Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w dniu 14 maja 2014 roku, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 11 / 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zaproponował by Komisja Mandatowa oraz Uchwał i Wniosków została wyznaczona w tym samym składzie, co zostało jednogłośnie przyjęte przez zgromadzonych delegatów. W następnej kolejności Przewodniczący Zebrania zaproponował wybór składu tej Komisji i poprosił o podawanie kandydatur. Z sali padły kandydatury:

 1. Pan Andrzej Tomasik
 2. Pan Maciej Madajka
 3. Pan Tomasz Paterek

Po wyrażeniu zgody przez ww. osoby Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie. Komisja Mandatowa oraz Uchwał i Wniosków została wybrana jednogłośnie. Po krótkiej chwili Komisja wybrała na swojego przewodniczącego, którym został Pan Andrzej Tomasik.

Przewodniczący Zebrania przekazał Przewodniczącemu Komisji Mandatowa oraz Uchwał i Wniosków listę obecności delegatów w celu stwierdzenia przez Komisję prawomocności obrad Zebrania w drugim terminie. Po kilku minutach pracy Pan Andrzej Tomasik ogłosił, że na Sali znajduje się 35 delegatów spośród 72 uprawnionych, a co za tym idzie, Zebranie posiada kworum i jest uprawnione do podejmowania uchwał w drugim terminie jego zwołania.

Następnie Przewodniczący obrad przedstawił Projekt Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w dniu 14 maja 2014 roku, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały nr 11 / 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, nazywany dalej Regulaminem. Projekt Regulaminu wraz z przedmiotową Uchwałą Zarządu były opublikowane na stronie internetowej Związku. Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad tym projektem, jednak z uwagi na brak zgłoszeń, zaproponował przyjęcie Regulaminu w głosowaniu, Regulamin przyjęto jednogłośnie.

W następnej kolejności, na podstawie § 7 ust. 6 Regulaminu Przewodniczący Zebrania przystąpił do wyboru Komisji Skrutacyjnej. i poprosił o podawanie kandydatur. Z sali padły kandydatury:

 1. Pan Jacek Olszewski
 2. Pan Artur Rychard
 3. Pan Marek Kaniewski

Po wyrażeniu zgody przez ww. osoby Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie. Komisja Skrutacyjna została wybrana jednogłośnie. Po krótkiej chwili Komisja wybrała na swojego przewodniczącego, którym został Pan Jacek Olszewski.

Po wyborze Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Zebrania, na podstawie § 7 ust. 7 Regulaminu, przedstawił proponowany Porządek Obrad Zebrania, który stanowił załącznik nr 1 do Uchwały nr 11 / 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, który przestawiał się następująco:

 1. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów WZSS w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 roku.
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu WZSS z działalności w roku 2013:
  1. z realizacji uchwał WZD – część finansowa;
  2. z realizacji uchwał WZD – część dotycząca zapisów uchwał w odniesieniu do działań Zarządu Związku;
  3. z realizacji uchwał WZD – część sportowa.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013.
 4. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi WZSS w Poznaniu za rok 2013.
 6. Przedstawienie Walnemu Zebraniu projektu uchwały zatwierdzającej plan finansowy Związku na rok 2014 – preliminarz wydatków.
 7. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.
 8. Głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą plan finansowy Związku na rok 2014 – preliminarz wydatków.
 9. Przedstawienie Walnemu Zebraniu projektu nowelizacji Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w celu utworzenia funduszu Kolegium Sędziów WZSS w Poznaniu.
 10. Dyskusja nad przedstawionymi propozycjami.
 11. Głosowanie nad uchwałą WZD wprowadzającą w życie zmianę Regulaminu składek i innych opłat członkowskich.
 12. Wolne wnioski.
 13. Przerwa – około 15 minut na potrzeby Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Głosowania nad propozycjami uchwał i wniosków.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS w Poznaniu.

Ponieważ nikt nie zgłosił się do dyskusji, Przewodniczący Zebrania poddał proponowany porządek obrad pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

W związku z powyższym Przewodniczący Zebrania przystąpił do realizacji jego pierwszego punktu.

AD. 1.

Przewodniczący Zebrania oznajmił zgromadzonym delegatom, że treść Protokołu z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów WZSS w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 roku, została opublikowana z stronach internetowych Związku. Ponieważ nikt ni zgłosił się do dyskusji, Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie jego treść. Została ona przyjęta jednogłośnie.

AD. 2.

Przewodniczący Zebrania przekazał głos Prezesowi Związku, Panu Tomaszowi Pawlakowi, który oznajmił, że zgodnie z § 1 ust. 7 Uchwały nr 6 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku, sprawozdania z działalności Związku zostały opublikowane na stronie internetowej Związku do dnia 7 maja 2014 roku. W związku z tym każdy delegat miał możliwość zapoznania się z ich treścią przez rozpoczęciem obrad Zebrania.

O głos poprosił Pan Marek Czupryniak, który stwierdził, że sprawozdanie dotyczące części sportowej jest zbyt obszerne i zawiera zbyt dużo szczegółów dotyczących metodologii szkolenia. Prezes Związku odpowiedział, że przedmiotowe sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów Kadry Wojewódzkiej i dlatego zawiera tak obszerne informacje. Na tym zamknięto dyskusję nad sprawozdaniami.

AD. 3.

Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Związku – Panu Leonardowi Kosterze, który odczytał zgromadzonym delegatom Protokół Komisji Rewizyjnej za rok 2013. Swoje wystąpienie zakończył on wnioskiem o udzielenie Zarządowi Związku absolutorium za rok 2013.

AD. 4.

Następnie głos zabrał Prezes Związku, który odniósł się do sprawy ściągalności składek od członków zwyczajnych Związku. W swoim wystąpieniu, stwierdził on, że w roku 2014 zostaną podjęte kroki mające na celu ściągnięcie zaległości.

AD. 5.

Przewodniczący Zebrania przedstawił pod głosowanie Zebrania:

Uchwałę nr 1 / 2014 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie udzielenie absolutorium za rok 2013, Zarządowi Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Zebraniu, przy obecności 48,61 % ogółu delegatów członków Związku, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów w drugim terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

AD. 6.

Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Prezesowi Związku, który przedstawił plan finansowy – Preliminarz Wydatków Związku na rok 2014, który został przyjęty Uchwałą nr 1 / 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2014, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, na mocy upoważnienia udzielonego przez Walne Zebranie Delegatów WZSS w Uchwale nr 5 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2014.

AD. 7.

Krótka dyskusja nad przedstawionym dokumentem nie wniosła do niego żadnych poprawek, a także zastrzeżeń.

AD. 8.

Przewodniczący Zebrania przedstawił pod głosowanie Zebrania:

Uchwałę nr 2 / 2014 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na rok 2014.

Za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Zebraniu, przy obecności 48,61 % ogółu delegatów członków Związku, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów w drugim terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

AD. 9.

Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Prezesowi Związku, który przedstawił Zebraniu projekt nowelizacji Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Związku. Na podstawie Uchwały nr 13/ 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia pod obrady Walnego Zebrania Delegatów WZSS w Poznaniu zmiany Uchwały nr 2/2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, Zarząd Związku proponuje dokonać zmian w dotychczasowym Regulaminie, związanych z wytworzeniem wyodrębnionego funduszu dla Kolegium Sędziów Związku. Środki tworzące fundusz mają pochodzić z opłaty za wprowadzenie zawodów do Kalendarza Imprez Związku. Wysokość opłaty ma być uregulowana zgodnie z przedmiotową uchwała Zarządu Związku w omawianym Regulaminie. Z opłaty będą zwolnione zawody, na których organizator nie będzie pobierał opłaty startowej.

AD. 10.

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem. W jej trakcie Prezes Związku wyjaśniał istotę zmian. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim zasad wykonywania opłat i jasnego określenia, które zawody będą zwolnione z opłaty. Prezes Związku oznajmił, że przed rozpoczęciem prac nad kalendarzem imprez na rok 2015 zostaną wydane szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu udzielania wpłat i zasad ich naliczania. Wytyczne będą opublikowane na stronie internetowej Związku.

AD. 11

W związku z zamknięciem dyskusji nad poprzednim punktem porządku obrad, Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie:

Uchwałę nr 3 / 2014 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2/2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Zebraniu, przy obecności 48,61 % ogółu delegatów członków Związku, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów w drugim terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznani

Dodatkowo w tym punkcie porządku obrad Zebrania, jego Przewodniczący poddał pod głosowanie:

Uchwałę nr 4 / 2014 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Zebraniu, przy obecności 48,61 % ogółu delegatów członków Związku, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów w drugim terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

AD. 12.

W następnym punkcie obrad Zebrania Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi Związku, który omówił sprawy związane z najbliższym Walnym Zebraniem Sprawozdawczym Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Prezes Związku wyjaśnił także, że na podstawie § 2 ust. 3 Uchwały nr 6 / 2012 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na Walne Zebranie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w kadencji 2013 – 2016, delegatem Związku został Pan Stanisław Majtas. Powyższa sytuacja ma związek z tym, że z mocy Ustawy o Sporcie, Pan Andrzej Cepa, który został członkiem Zarządu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, stracił mandat delegata.

Następnie Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Panu Stanisławowi Kopaniarzowi, Przewodniczącemu Kolegium Sędziów Związku, który omówił najnowsze poprawki w regulamin poszczególnych dyscyplin strzeleckich oraz Kolegium Sędziów PZSS. Szczególny nacisk położył on na wyjaśnienie zmian konkurencji skróconych na konkurencje „open”.

AD. 13.

Przewodniczący Zebrania ogłosił 15 minut przerwy na potrzeby prac Komisji Mandatowe, Uchwał i Wniosków.

AD. 14.

Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków, który oznajmił, że wpłynął jeden wniosek od Pana marka Czupryniaka, by w czasie Mistrzostw Wielkopolski nie rozgrywać konkurencji w formule „open”.

Prezes Związku oznajmił, że w miarę możliwości Zarząd Związku będzie brał to pod uwagę.

Ponadto do Komisji wpłynął projekt Uchwały związane z upoważnieniem Zarządu Związku do opracowania planu finansowego – preliminarza wydatków na rok 2015.

W związku z powyższym Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie:

Uchwałę nr 5 / 2014 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2015.

Za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Zebraniu, przy obecności 48,61 % ogółu delegatów członków Związku, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów w drugim terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

AD. 15

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Zebrania zamknął jego obrady.

Poznań, dnia 5 maja 2014 r.

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW CZĘŚĆ FINANSOWA

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ ZARZĄDU ZWIĄZKU

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNO – SZKOLENIOWYCH ZWIĄZKU