Tarnowo Podgórne, dnia 15 maja 2013 roku.
 
Uchwała nr 6 / 2013
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku


Na podstawie § 33 pkt 2 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zobowiązuje Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, do:

1) bieżącego publikowania wszystkich uchwał własnych oraz innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Związku materiałów z jego posiedzeń, poprzez umieszczenie ich na witrynie internetowej, o następującym adresie:

www.wzss.org.pl

2) bieżącego publikowania uchwał i protokółów z obrad Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, na zasadach określonych w ust. 1;

3) bieżącego publikowania , na zasadach określonych w pkt 1, materiałów wszystkich organów działających przy Zarządzie Związku, działających na podstawie § 40 Statutu Związku;

4) opracowywania i przedstawiania na każdym kolejnym Walnym Zebraniu Delegatów sprawozdania z realizacji Uchwał Walnych Zebrań Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, złożonego z dwóch części:

    a)    finansowej – stanowiącej sprawozdanie Zarządu Związku z podejmowanych decyzji finansowych,

    b)    merytorycznej – dotyczącej działań podejmowanych przez Zarząd Związku, do których obligowały go uchwały Zebrania.

5) opracowywania i przedstawiania na każdym kolejnym Walnym Zebraniu Delegatów sprawozdania dotyczącego realizacji przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych Związku, a także wyników rywalizacji sportowej zawodników podmiotów zrzeszonych w Związku;

6) terminowego zwoływania corocznych Walnych Zebrań Sprawozdawczych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, tj. w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja roku następnego,

7) publikowania, na zasadach określonych w pkt 1, sprawozdań, o którym mowa w pkt 4 i 5, co najmniej na tydzień przed datą zwołania Walnego Zebrania Delegatów Związku.

§ 2.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, wprowadza w życie Plan działania WZSS w Poznaniu, do końca kadencji obecnych władz Związku, o następującej treści:

1) na podstawie przepisu wynikającego § 40 Statutu Związku zweryfikowanie obecnych składów i ponowne powołanie do życia:

    a)    Rady Trenerów;

    b)    Kolegium Sędziów;

jako stałych organów działających przy Zarządzie Związku;

2) na bazie struktury działania Związku wynikającej z wymogów Statutu, podejmowanie działań organizacyjnych w oparciu o:

    a)    Biuro Związku – działające na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS,

    b)    Radę Trenerów, będące ciałem doradczym w zakresie pomocy dla szkoleniowców i trenera koordynatora kadry wojewódzkiej, a także w zakresie pomocy udzielanej zawodnikom i podmiotom zrzeszonym w Związku;

    c)    Kolegium Sędziów, będące organem wykonawczego Zarządu w zakresie prawidłowości przeprowadzania zawodów;

3) prowadzenie polityki finansowej Związku w sposób zapewniający utrzymanie jego płynności finansowej, a także wypracowywanie racjonalnych rozwiązań w zakresie podejmowania współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi zadania finansowe Związku w oparciu o pełnomocnictwa i umowy;

4) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biura Związku wraz z racjonalizacją możliwości jego funkcjonowania, także poprzez wypracowanie rozwiązań mogących umożliwić jego pracę w oparciu o zatrudnienie osób spoza Zarządu Związku;

5) na bazie Biura Związku terminowa obsługa spraw jego członków;

6) utrzymanie w sprawności i ewentualna modernizacja posiadanego sprzętu informatycznego, a także wytworzenie na jego podstawie niezbędnej dokumentacji, odpowiednich rejestrów danych osobowych i danych organizacji zrzeszonych w Związku, zabezpieczonych odpowiednią polityką ochrony danych osobowych i instytucji;

7) dofinansowywanie działalności lub wsparcie sprzętowego, poszczególnych klubów, w oparciu o efekty ich startów w zawodach ogólnopolskich;

8) wypracowanie rozwiązań mających na celu pełną realizację Uchwały nr 4 / 2012 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia w sprawie współpracy w zakresie rozwoju i popularyzacji strzelectwa, zawartego w dniu 7 października 2011 roku pomiędzy Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, a Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu oraz  wprowadzenia w życie Porozumienia w sprawie powierzenia Myśliwskiemu Klubowi Sportowemu „Diana” Poznań zarządu nad urządzeniami i sprzętem Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na terenie obiektu Strzelnica „Lizawka” Poznań – Antoninek, ul. Bałtycka 1, 61-013 Poznań, zawartego w dniu 15 listopada 2011 r. w Poznaniu

9) występowanie z odpowiednimi projektami działań mających na celu upowszechnianie strzelectwa sportowego, skierowanymi do władz samorządowych i innych instytucji w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, na realizację celów statutowych Związku;

10) organizacja zawodów rangi Mistrzostw Wojewódzkich, a także wspieranie organizacyjne lub finansowe, istniejących już imprez organizowanych w zakresie strzelectwa powszechnego i wyczynowego;

11) bieżące aktualizowanie preliminarza wydatków pod kątem realizacji celów statutowych, na bazie delegacji Walnego Zebrania Delegatów;

12) wspomaganie merytoryczne, a także w miarę możliwości finansowe, przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych przez członków Związku;

13) wspomaganie merytoryczne działalności Trenera Koordynatora Kadry Wojewódzkiej, a także konsultowanie zamierzeń wynikających z pkt 7 i 13 za pośrednictwem Rady Trenerów;

14) wypracowanie nowej formuły rejestracji zwodów w kalendarzu imprez Związku warz z uproszczeniem procesu zatwierdzania ich regulaminów i obsad sędziowskich, w miarę możliwości opartej o elektroniczną drogę wymiany informacji pomiędzy członkami Związku i Kolegium Sędziów;

15) Zapewnienie środków finansowych na realizację celów określonych  w  pkt od 1 do 14;

16) poprawienie ściągalności składek członkowskich od podmiotów zrzeszonych w Związku oraz ostateczne uregulowanie zaległości w tym zakresie, pochodzących  z poprzednich lat;

17) przeprowadzenie analizy zasad finansowania funduszy Związku, wynikających z Uchwały nr 2 / 2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu oraz Uchwała nr 4 / 2009 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 marca 2009 r. w sprawie dalszego obowiązywania Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, wprowadzonego w życie Uchwałą nr 2 / 2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r., mającej na celu usprawnienie realizacji postanowień zawartych w pkt 15 i 16;

18) na podstawie analizy, o której mowa w pkt 17, rozważnie możliwości utworzenia w ramach majątku Związku funduszy celowych, umożliwiających:

    a)    wsparcie działania organów Związku wymienionych w pkt 1;

    b)    realizację założeń pkt 4;

także w oparciu o możliwość nowelizacji przepisu określonego w pkt 17;

19) przeanalizowanie pod kątem prawnym, a także funkcjonalnym Statutu Związku i opracowanie na bazie przepracowanej analizy projektu ewentualnych jego zmian.

§ 3.

Sprawozdanie z prac związanych z realizacją postanowień § 2 od pkt 17 do pkt 19, Zarząd przedstawi na Walnym Zebraniu Delegatów Związku w roku 2014.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały przestaje obowiązywać Uchwała nr 5 / 2010 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku

§ 5.

  1. Uchwałę przyjęto przy obecności 53 spośród 70 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
  2. Za przyjęciem uchwały głosowało 52 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował żaden delegat, 1 delegat wstrzymał się od głosu.
  3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 98,11 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 15 maja 2013 roku, przy obecności 75,71 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa sportowego w Poznaniu.