Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 5 października 2021 roku

Uchwała nr 29 / 2021
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 5 października 2021 r.
w sprawie powołania Rady Trenerów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Działając na mocy § 39 pkt 15 w związku z § 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszy Uchwały nr 8 / 2021 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, powołuje Radę Trenerów Związku, jako własny organ doradczy.

2. Na podstawie § 40 ust. 2 Statutu Związku do Rady Trenerów Związku zostają powołani:

1) jako Przewodniczący – Pan Przemysław Szemraj,

2) jako członkowie:

a) Pan Józef Rowicki,

b) Pan  Marek Czupryniak,

c) Pan Mieczysław Wiśniewski,

d) Pan Arkadiusz Szymanek,

e) Pan Maciej Kandulski,

f) Pan Andrzej Cepa,

g) Pan Bogdan Wojtal,

h) Pan Wojciech Kowalczyk,

i) Pan Kazimierz Sadowski;

j) Pan Marek Zimnoch,

k) Pan Henryk Kubik,

l) Pani Julita Borek.

3. Ze strony Zarządu Związku, nadzór nad pracami Rady Trenerów Związku sprawować będzie w zakresie kompetencji określonych w § 14 ust 3 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku , Wiceprezes Związku ds. wyczynowego strzelectwa sportowego – Pan Ryszard Kapłon.

§ 2. Rada Trenerów Związku będzie działać w składzie określonym w § 1, do czasu zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Związku, w czasie którego zostaną wybrane jego nowe władze.

§ 3. Zadaniem Rady Trenerów Związku będzie:

1) wspieranie inicjatyw i działań Związku w zakresie spraw związanych z zagadnieniami szkoleniowymi oraz współzawodnictwa w wyczynowym sporcie strzeleckim, ze szczególnym uwzględnieniem konkurencji olimpijskich i współzawodnictwa dzieci i młodzieży;

2) merytoryczne wspieranie pracy Trenera Koordynatora Kadry Wojewódzkiej w strzelectwie sportowym;

3) konsultowanie składów kadr wojewódzkich w poszczególnych kategoriach wiekowych, na podstawie Uchwały nr 23 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 11 kwietnia 2017 r., w sprawie określenie kryteriów powoływania zawodników klubów zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego do kadry wojewódzkiej dyscyplin sportu strzeleckiego;

4) przygotowywanie inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania systemu szkolenia w zakresie sportu strzeleckiego na terenie województwa wielkopolskiego;

5) przedstawianie Zarządowi Związku propozycji wsparcia organizacyjnego i finansowego dla klubów zrzeszonych w Związku i ich zawodników, także w zakresie wsparcia finansowego;

6) koordynowanie działań trenerów klubowych zrzeszonych w Związku w zakresie startów zawodników w zawodach wojewódzkich i ogólnokrajowych;

7) przygotowywanie planów i organizacja obozów szkoleniowych dla zawodników klubów zrzeszonych w Związku.

§ 3. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoja moc z dniem zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Związku, w czasie którego zostaną wybrane jego nowe władze.