Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Rawicz, dnia 17 listopada 2021 roku

Uchwała nr 34 / 2021
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia do opracowania kalendarza imprez na rok 2022 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej "Związkiem", przyjmuje „Wytyczne do opracowania kalendarza imprez na rok 2022 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego”. 

2. Dokument o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 34/2021
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia wytycznych do opracowania kalendarza imprez na rok 2022 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Wytyczne do opracowania kalendarza imprez na rok 2022

1. Do kalendarza imprez zgłoszenia mogą wykonać tylko kluby zrzeszone w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego (WZSS), które są członkami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS) i posiadają ważną licencję klubową.

2. W zawodach objętych kalendarzem imprez PZSS lub WZSS, mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy klubów zrzeszonych w PZSS posiadający ważną licencję zawodniczą.

3. W związku z powyższym w kalendarzu imprez WZSS na rok 2022 winny się znaleźć tylko takie zawody, w których mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS (na rok 2022). Za sprawdzanie licencji odpowiedzialny jest sędzia główny zawodów. 

4. W komunikatach z zawodów z kalendarza WZSS nie może się znaleźć żaden zawodnik bez ważnej licencji zawodniczej PZSS na rok 2022.

5. Kluby zrzeszone w WZSS mogą w swoich klubowych kalendarzach imprez zamieścić różne inne imprezy, w których będą mogły uczestniczyć osoby nie posiadające licencji zawodniczych, ale zawody takie nie mogą być zaliczane do przedłużania przedmiotowych licencji i przydzielania punktów sędziom za sędziowanie takich zawodów mimo, że mogą mieć zasięg nawet ogólnopolski. W tych zawodach pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponosi organizator.

6. Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS, elementem niezbędnym do wprowadzenia imprezy do kalendarza imprez na rok 2022 jest dokonanie wpłaty składki na rzecz Kolegium Sędziów WZSS (KS WZSS), w wysokości określonej w § 13 ust. 1 cytowanego powyżej regulaminu, wynoszącej 30,00 zł (trzydzieści złotych 00/100).

7. Składka określona w pkt 6, na podstawie w § 13 ust. 2 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS, wnoszona jest za każde zawody zgłoszone do kalendarza. Na podstawie § 13 ust. 3 cytowanego regulaminu, nie wnosi się składki na rzecz KS WZSS za zawody strzeleckie:

1) na których organizator nie pobiera opłaty startowej;

2) których organizatorem jest Związek;

3) których organizatorem lub współorganizatorem jest członek Związku, a zawody strzeleckie na mocy uchwały Zarządu Związku mają rangę Mistrzostw Wielkopolski.

8. Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS, brak wpłaty składki na rzecz KS WZSS w pełnej wysokości, a także brak dowodu wpłaty tej składki w załączniku do zgłoszenia, będzie skutkował nieuwzględnieniem zgłoszenia i brakiem wpisu zawodów strzeleckich do kalendarza imprez na rok 2022.

9. Dla skutecznego wprowadzenia imprezy do kalendarza na rok 2022 niezbędne jest załączenie do maila zgłoszeniowego dowodu wpłaty, w formie (skanu lub pliku .pdf) obejmującego kwotę wyliczoną na podstawie poniższego wzoru (§ 13 ust. 2 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS):

ilość zgłoszonych imprez strzeleckich za które będzie pobierana oplata startowa x 30,00 zł składki § 13 ust. 1 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS = kwota do zapłaty

na konto:

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego

61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36

26 1090 1362 0000 0001 3617 8402

(Santander Bank Polska S.A. 6 Oddział w Poznaniu, Plac Wolności 15, 60-967 Poznań)

10. W przypadku gdy organizator będzie dokonywał zgłoszenia imprezy zwolnionej na podstawie § 13 ust. 3 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS ze składki na rzecz KS WZSS, należy ten fakt znaczyć w mailu zgłoszeniowym, poprzez jasne wskazanie tej imprezy z dołączonym zapiskiem – bez opłaty startowej.

11. Zgłoszenia należy dokonywać na formularzu wskazanym na stronie internetowej, poprzez przesłanie wraz z mailem zgłoszeniowym załączonego pliku .xls lub .pdf, co w znacznym stopniu usprawni opracowanie kalendarza. 

12. Termin nadsyłania propozycji zawodów strzeleckich do sporządzenia podstawowego kalendarza na rok 2022 upłynie w dniu 15 stycznia 2022 roku.  Druga weryfikacja zgłoszeń oraz uzupełnienie kalendarza imprez nastąpi po dniu 15 lutego 2022 roku, 

który jest ostateczną datą zgłaszania zawodów do kalendarza imprez na rok 2022. Propozycje zawodów proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13. Z uwagi na wprowadzony na terenie naszego kraju Stanu Epidemii choroby COVID – 19, regulaminy zawodów, do czasu odwołania przedmiotowego stanu, powinny zawierać, zgodne z wprowadzonymi przepisami prawa ograniczeniami, zasady związane z zapewnieniem wszystkim uczestnikom zawodów bezpieczeństwa sanitarnego. 

14. Związek rekomenduje również, by zgłoszenia na zawody z kalendarza imprez na rok 2022, zbierane były w taki sposób, żeby lista startujących została zamknięta przed dniem organizacji zawodów, a zawodnicy byli wyznaczani na poszczególne zmiany, co ma na celu ograniczenie liczby osób jednocześnie przebywających na obiekcie strzelnicy. Rekomendacja ta dotyczy przede wszystkim strzelnic zamkniętych.

Kalendarz imprez WZSS na rok 2022 zostanie wprowadzony w życie uchwałą Zarządu. Takie działanie ma na celu uwiarygodnienie osobostartów niezbędnych do złożenia wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej PZSS. 

Kalendarz wprowadzony uchwałą Zarządu WZSS będzie miał charakter stały. Wszystkie inne imprezy zgłaszane po dacie 15 lutego 2022 roku, po wypełnieniu procedury zatwierdzania regulaminu i składu sędziowskiego oraz wniesieniu stosownej opłaty, będą zatwierdzane przez Zarząd Związku i umieszczone w aneksie do kalendarza imprez. Z każdej imprezy strzeleckiej należy sporządzić komunikat wg wzoru, który będzie zamieszczony na stronie internetowej WZSS. 

Wytyczne dotyczące pisania komunikatów z zawodów

Każdy komunikat składa się ze:

1) strony nr 1 na której wpisujemy organizatora  oraz nazwę zawodów,

2) strony nr 2 na której zamieszczamy osoby funkcyjne (sędziów),

3) strony nr 3 listy zawodników z numerami licencji  i przynależność klubową,

4) protokółów poszczególnych konkurencji - każdy podpisany przez Przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej,

5) strony ostatniej, która powinna zawierać spis rozegranych konkurencji oraz być podpisana przez: 

- Przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej po prawej stronie, 

- Sędziego Głównego Zawodów po lewej stronie, 

- Obserwatora WZSS z klauzulą zapisaną w Uchwale Zarządu WZSS nr 14/2012 

z dnia 2 kwietnia 2012 roku – Zawody odbyły się zgodnie przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokołach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

W komunikatach z zawodów objętych kalendarzem imprez WZSS, nie mogą być ujęte osoby bez ważnych licencji zawodniczych. Nie istnieje również pojęcie  PK (poza konkursem).

Ilość imprez wprowadzanych do kalendarza przez poszczególnych członków jest nieograniczona.

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Poznaniu jest członkiem PZSS i w zakresie organizacji zawodów musi przestrzegać uchwał, przepisów i regulaminów ustanawianych przez PZSS. Dlatego proszę o zastosowanie się do niniejszych wytycznych w roku 2022.