Poznań, dnia 10 marca 2014 roku

 

Uchwała nr 8 / 2014

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Na podstawie § 41 ust. 8 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, postanawia się co następuje:

§ 1.

  1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wprowadza w życie z dniem uchwalenia, Regulamin Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
  2. Jednocześnie z dniem uchwalenia regulaminu, o którym mowa w ust. 1, przestaje działać Regulamin Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, wprowadzony w życie Uchwałą  nr 19 / 2011 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Uchylona na mocy Uchwały nr 46 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 19 października 2017 r., w sprawie powołania Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego