Poznań, dnia 24 października 2014 roku

Uchwała nr 20 / 2014
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie organizacji kursu dla kandydatów na sędziów kl. III
oraz podwyższających kwalifikacje  sędziowskie  strzelectwa sportowego
w konkurencjach pistoletowych, karabinowych i strzelby gładkolufowej.


Na podstawie § 39 pkt 24 lit. a Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem:

KURS DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW KL. III
ORAZ PODWYŻSZAJĄCYCH KWALIFIKACJE  SĘDZIOWSKIE  STRZELECTWA SPORTOWEGO W KONKURENCJACH PISTOLETOWYCH, KARABINOWYCH I STRZELBY GŁADKOLUFOWEJ

§ 2.

1.    Kurs, o których mowa w § 1, odbędą się na obiektach:

  • Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu: Rawicz – Sierakowo, ul. Leśna.
2.    Zajęcia kurs, o których mowa w § 1, odbędą się podczas dwóch zjazdów w następujących terminach:

     1)     I zjazd od 22 do 23 listopada 2014 roku;
     2)     II zjazd od 6 do 7 grudnia 2014 roku;

3.    Bezpośrednim nadzór nad sprawnym przeprowadzeniem kursu, o których mowa w § 1, spoczywa na Kolegium Sędziów WZSS w Poznaniu.

§ 3.

1.    W celu uzupełnienia uprawnień osób biorących udział w kursie, o którym mowa w § 1, o uprawnienia prowadzącego strzelanie, zgodnie z § 2 ust.2 lit b, Regulaminu uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie PZSS, Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zleca na podstawie § 39 pkt 25 Statutu Związku, przeprowadzenie przedmiotowego kursu w oparciu o program określony w § 3 cytowanego przepisu PZSS, Rawickiemu Klubowi Sportowemu „BOCK” w Rawiczu.

2.    Dla osób biorących udział w kursie. o którym mowa w § 1, zajęcia dla prowadzących strzelanie odbędą się w czasie II zjazdu w dniu 6 grudnia 2014 roku.

§ 4.

1.    Koszty organizacji kursu, o których mowa w § 1, spoczywają na Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego i zostaną pokryte ze środków własnych oraz środków określonych w ust. 2.

2.    Oplata za uczestnictwo w kursie, o których mowa w § 1, przyjmowana będzie przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego i będzie wynosić 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) od jednego uczestnika.

3.    Osoby wnoszące opłatę określoną w ust. 2, chcące zdobyć uprawnienia prowadzącego strzelanie są zwolnione od opłaty za kurs prowadzącego strzelanie, o którym mowa w § 3 ust. 1.

4.    Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, o którym mowa w § 1, jeżeli liczba zgłoszonych uczestników nie przekroczy 20 osób.

5.    Program kuru, o którym mowa w § 1, opracuje Przewodniczący Kolegium Sędziów WZSS w Poznaniu.

§ 4.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.