Poznań, dnia 14 maja 2015 roku

Uchwała nr 11 / 2015

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 14 maja 2015 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2015.

Na podstawie § 39 pkt 5 w związku z § 9 pkt 2 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu  , a także na podstawie § 2 pkt 7 Uchwały nr 6 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku oraz w związku z Uchwałą nr 2 / 2015 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na rok 2015 i Uchwałą nr 6 / 2015 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2015, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, nazywanym dalej „Związkiem”, postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały nr 2 / 2015 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na rok 2015, przesunąć kwotę 1 640,00 zł, pochodzącą z funduszy Urzędu Marszałkowskiego za punkty zdobyte we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w roku 2014, przekazaną przez UKS „SPARTAKUS” w Biedrusku (nr rej. 16/W1/11) do rozliczenia przez Związek w ramach części V Preliminarza Wydatków Związku na rok 2015, do dyspozycji SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu (nr rej. 13/W!/11) w ramach tej samej części przedmiotowego preliminarza.

2.    Z uwagi na wysokość środków finansowych niezbędnych do zrealizowania planu zakupowego sprzętu, klubu SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu, Zarząd Związku postanawia wesprzeć dodatkowo powyższy podmiot, środkami własnymi w takim wymiarze, by łączna kwota zakupów sprzętu z części V Preliminarza wydatków, przewidzianych dla tego podmiotu, po doliczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1, nie przekraczała 7 000,00 zł, łącznie ze środkami własnymi Związku.

§ 2.

1.    Pozostałe zakupy sprzętu dla członków zwyczajnych Związku:

     1)    KKS LOK VIS Gostyń  - nr rej. Związku 4/W1/11;
     2)    MKS Muszkiet Wieleń - nr rej. Związku 23/W1/11;
     3)    SKS IC Piła - nr rej. Związku 14/W1/11;

którzy przekazali swoje środki finansowe uzyskane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego za punkty zdobyte we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w roku 2014 do rozliczenia przez Związek, Zarząd Związku będzie realizował w ciągu całego roku 2015, na podstawie zapotrzebowań składanych przez tych członków.

2.    Ewentualne zwiększenie środków finansowych, niezbędnych do wykonania zakupów, o których mowa w ust. 1, będzie następowało z dodatkowej kwoty 1 004,00 zł, zapisanej w części V Preliminarza wydatków na rok 2015, pozostawionej do dyspozycji Związku, a także ze środków własnych Związku w kwocie nie przekraczającej 20% wartości ogólnej kwoty faktur zakupowych.

§ 3.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.