Poznań, dnia 14 marca 2009 roku.

Uchwała nr 1 / 2009
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 14 marca 2009 r.

w sprawie udzielenie absolutorium za rok 2008,
Zarządowi Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.


§ 1.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, działając na mocy § 33 ust. 4 Statutu Związku, udziela Zarządowi WZSS w Poznaniu absolutorium za rok 2008.

§ 2.

  1. Uchwałę przyjęto przy obecności 51 spośród 56 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
  2. Za przyjęciem uchwały głosowało 48 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały głosował 1 delegat, 2 delegatów wstrzymało się od głosu.
  3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 94,11 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 14 marca 2009 roku, przy obecności 91 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.